BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Số: 1412/TCT-DNK
V/v: Giãn nợ thuế GTGT

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2007

Kính gửi:

Xí nghiệp tư doanh Minh Tâm
(213 Ngô Quyền, Biển Hồ, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai)

Trả lời công văn số 03/TT-XN ngày12/3/2007 của XNTD Minh Tâm về việc “giãn nợ thuế”; Tổng cục Thuế có ý kiến nhưsau:

Tại khoản 2, điều 19 Luật thuế Giátrị gia tăng quy định: “Nộp chậm tiền thuế, tiền phạt so với ngày quy định phảinộp hoặc quyết định xử lý về thuế thì ngoài việc nộp đủ số thuế, số tiền phạt,mỗi ngày nộp chậm còn phải nộp phạt bằng 0,1% (một phần nghìn) số tiền nộpchậm”.

Căn cứ quy định trên, trường hợpXNTD Minh Tâm chậm nộp tiền thuế GTGT sẽ phải nộp phạt theo quy định. Tổng cụcThuế không có thẩm quyền cho phép doanh nghiệp được chậm nộp tiền thuế GTGTcũng như miễn tiền phạt chậm nộp tiền thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để XNTD MinhTâm biết./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế tỉnh Gia Lai
- Lưu VT, DNK (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến