BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1413/TCT-TTR
V/V: Hoàn thuế GTGTcủa hàng hóa xuất khẩu.

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2007

Kính gửi: Cục Thuế Tỉnh Tây Ninh

Trả lời công văn số 118/CT-TTr ngày 12/2/2007 của Cục thuế tỉnh Tây Ninh xin ý kiến xử lý về hoàn thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1/Về việc hoàn thuế GTGT đối với Công ty TNHH Nhật Tân: Căn cứ qui định tại điểm d, khoản 1, mục III, phần B và qui định về hồ sơ hoàn thuế tại khoản 2, mục II, phần D Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT, nếu đơn vị kinh doanh xuất khẩu hàng hóa đảm bảo đầy đủ điều kiện, thủ tục hồ sơ theo qui định của pháp luật thì được xem xét khấu trừ, hoàn thuế.

2/ Về tư cách pháp nhân của đơn vị nhập khẩu tại Campuchia theo phản ánh của cơ quan Công an: đơn vị nhập khẩu không có tư cách pháp nhân tại Campuchia. Vì vậy, đề nghị Cục thuế trao đổi với cơ quan Công an thông báo cho cơ quan có thẩm quyền của Campuchia xử lý theo luật pháp của họ.


Nơi nhận:
- Như trên.
- Công an tỉnh Tây Ninh.
- Vụ Pháp chế.
- Lưu VT, TTr.

K.T. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGPhạm Duy Khương