BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1417/LĐTBXH-BHXH
V/v: Xem xét cấp sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2007

Kính gửi: Công ty sản xuất - chế biến - dịch vụ cửu long

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội nhận đươc văn bản số 01/CTCL-TCLĐ ngày 15/3/2007 của quý Công ty đề nghị cấp sổ bảo hiểm xã hội cho 43 lao động. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo nội dung tại công văn số 01/CTCL-TCLĐ của quý Công ty, 43 lao động nói trên đã được Nông trường Cửu Long tuyển dụng từ năm 1993 về trước và thực hiện nhận khoán đất đai, cây trồng, vật nuôi, mặt nước, ao hồ theo Nghị định số 01/CP ngày 04/01/1995 của Chính phủ, giữa Nông trường và các hộ công nhân lao động. Năm 1995 khi thực hiện phương thức nộp BHXH thì 43 công nhân này do thu nhập thấp, sản xuất nông nghiệp và đời sống gặp nhiều khó khăn nên không tham gia BHXH. Từ năm 1998, 1999 và năm 2000 đến nay, số công nhân này lại tiếp tục tham gia BHXH. Hiện nay, do quy hoạch của tỉnh, toàn bộ số công nhân trên bị thu hồi diện tích đất sản xuất kinh doanh. Nông trường phải thu hẹp quy mô sản xuất, không bố trí được việc làm, số công nhân trên phải nghỉ dôi dư. Công ty đề nghị được cấp sổ BHXH, ghi nhận thời gian tham gia BHXH của 43 lao động nói trên.

Theo quy định tại điểm 3 Mục V Thông tư số 26/2003/TT-BLĐTBXH ngày 09/12/2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thì việc giải quyết cấp sổ bảo hiểm xã hội đối với người lao động nghỉ chờ việc trước ngày 01/01/1995 theo quy định tại Nghị định số 01/2003/NĐ-CP ngày 09/01/2003 của Chính phủ, thì các quy định tại Thông tư này có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31/12/2005.

Trường hợp Nông trường Cửu Long đã nộp hồ sơ đề nghị cấp sổ bảo hiểm xã hội đối với 43 lao động nói trên đến cơ quan bảo hiểm xã hội trước thời hạn quy định nêu trên thì liên hệ với cơ quan bảo hiểm xã hội để được xem xét và hướng dẫn cụ thể.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời để quý Công ty biết và thực hiện đúng quy định của Nhà nước.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở LĐTBXH tỉnh Hoà Bình;
- Bảo hiểm xã hội tỉnh Hoà Bình;
- Lưu VP, Vụ BHXH

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘIPhạm Đỗ Nhật Tân