BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1417/TCT-PCCS
V/v: Thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2007

Kính gửi:

Cục thuế tỉnh Đồng Nai

Trả lời công văn số 526/CT-TTHT ngày 23/03/2007 của Cục thuế tỉnh Đồng Nai đề nghị hướng dẫn vướng mắc về thuế suất thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Biểu thuế suất thuế GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 62/2004/TT-BTC ngày 24 tháng 6 năm 2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế suất thuế GTGT theo Danh mục biểu thuế nhập khẩu ưu đãi thì:

1.Mặt hàng vỏ bình chứa khí ga LPG tuỳ theo chất liệu của vỏ bình thuộc nhóm 7311 hoặc nhóm 7613 có dung tích đến 30 lít áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%; có dung tích từ 30 lít đến dưới 110 lít, áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%.

2.Máy điều hoà không khí có công suất trên 90.000 BTU và các bộ phận của nó thuộc nhóm 8415, áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Đồng Nai biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.


Nơi nhận:- Như trên
- Vụ Pháp chế
- Lưu: VT, PCCS .

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương