BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1418/TCT-PCCS
V/v: Bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2007

Kính gửi: Cục Thuế Tỉnh Cà Mau

Trả lời công văn số 57/CT-TTHT ngày 10/1/2007 của Cục thuế tỉnh Cà Mau về việc sử dụng bảng kê bán lẻ theo mẫu số 06/GTGT , Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1.4, mục VI, phần B, Thông tư số 120/2002/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP về in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn có quy định: “Trường hợp bán lẻ hàng hóa, cung ứng dịch vụ cho người tiêu dùng có giá trị dưới 100.000 đồng mỗi lần thu tiền nếu người mua không yêu cầu lập và giao hóa đơn. Nếu người mua hàng yêu cầu giao hóa đơn thì người bán hàng vẫn phải lập và giao hóa đơn theo đúng quy định. Hàng hóa bán lẻ cho người tiêu dùng có giá trị dưới mức quy định tuy không phải lập hóa đơn nhưng phải lập bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ theo quy định”.

Tại hướng dẫn sử dụng mẫu số 06/GTGT kèm theo Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành về thuế GTGT quy định:

“Bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ dùng cho cơ sở kinh doanh có bán lẻ hàng hóa, dịch vụ không thuộc diện phải lập hóa đơn bán hàng. hàng ngày cơ sở kinh doanh phải lập bảng kê hàng hóa, dịch vụ bán lẻ làm căn cứ kê khai thuế GTGT hàng tháng.

+ Cơ sở kinh doanh căn cứ vào báo cáo bán hàng phân loại hàng hóa, dịch vụ bán lẻ theo từng nhóm hàng hóa có cùng thuế suất, tổng hợp doanh thu, tính thuế GTGT đầu ra của hàng hóa, dịch vụ bán lẻ để tổng hợp vào Bảng kê mẫu số 02/GTGT cho hàng hóa, dịch vụ bán lẻ”.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu có bán lẻ xăng dầu dưới mức 100.000 đồng thì không phải lập hóa đơn giao cho khách hàng nhưng phải lập bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ (mẫu số 06/GTGT ). Việc lập bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ theo mẫu số 06/GTGT phải căn cứ vào báo cáo bán hàng theo chỉ số ghi ở máy bơm xăng, trường hợp trong ngày có bán hàng xuất theo hóa đơn thì căn cứ chỉ số trên máy bơm để trừ số lượng đã xuất hóa đơn làm căn cứ để lập bản kê bán lẻ.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Cà Mau được biết và thực hiện.


Nơi nhận:
- Như trên.
- Vụ PC.
- Lưu VT, PCCS.

K.T. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGPhạm Duy Khương