BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 14233/BTC-CST
V/v hướng dẫn việc cung cấp dầu cho Nhà máy lọc dầu Dung Quất

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2008

Kính gửi: Tổng Công ty dầu Việt Nam

Bộ Tài chính nhận được các công văn số 251/DVN-KDD ngày3/11/2008, số 265/DVN-KDD ngày 11/11/2008 của Tổng Công ty dầu Việt Nam về việc cung cấp dầu thô cho Nhà máy lọc dầu Dung Quất.

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công vănsố 900/VPCP-KTTH ngày 16/9/2008, số 6994/VPCP-KTTH ngày 20/10/2008 của Văn phòngChính phủ, Bộ Tài chính hướng dẫn tạm thời việc thực hiện nghĩa vụ thuế trongcác tháng còn lại của năm 2008 đối với dầu thô cung cấp cho Nhà máy lọc dầuDung Quất chạy thử như sau:

- Đối với dầu thô lấy từ mỏ Bạch Hổ cung cấp cho Nhà máy lọcdầu Dung Quất chạy thử thực hiện theo giá bán quốc tế đối với các lô dầu thôxuất bán cho nước ngoài cộng thuế GTGT (10%).

- Đồng tiền thanh toán giữa đơn vị cung cấp dầu thô và Nhàmáy lọc dầu Dung quất: thực hiện theo qui định hiện hành của Ngân hàng Nhà nướcvề thanh toán và quản lý ngoại hối;

- Việc phân chia quyền lợi cho phía Nga đối với phần dầucung cấp cho Nhà máy lọc dầu Dung Quất chạy thử thực hiện theo cơ chế có thuếxuất khẩu 10%, không làm thay đổi quyền lợi của hai phía Việt Nam và Liên bangNga trong Xí nghiệp Liên doanh Vietsovpetro như phương án xuất khẩu.

Khi cơ chế cung cấp dầu thô cho Nhà máy lọc dầu Dung quấtchính thức được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bộ Tài chính sẽ có hướng dẫnthay thế hướng dẫn tạm thời tại công văn này./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;
- TCHQ (chỉ đạo thực hiện);
- TCT, Cục TCDN;
- Lưu VT, Vụ CST (CST2)

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
Vũ Văn Trường