BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1432/TCT-PCCS
V/v: chính sách thuế giá trị gia tăng

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2007

Kính gửi: Công Ty Tnhh Jaeill Việt Nam

Trả lời công văn số 17/CV-JAEILL ngày 08/3/2007 của Công ty Jaeill Việt Nam về chính sách thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1.2.đ3, Mục III, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng hướng dẫn:

- Điều kiện, thủ tục, hồ sơ để khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với một số trường hợp hàng hóa được coi như xuất khẩu:

“đ.3 – Hàng hóa do doanh nghiệp tại Việt Nam sản xuất bán cho nước ngoài nhưng hàng hóa được giao cho doanh nghiệp khác tại Việt Nam theo chỉ định của phía nước ngoài (gọi tắt là hàng hóa xuất khẩu tại chỗ) để làm nguyên liệu sản xuất, gia công hàng hóa xuất khẩu.

- Hợp đồng bán hàng hóa ký với nước ngoài, trong đó ghi rõ mặt hàng, số lượng, giá trị, tên và địa chỉ của doanh nghiệp nhận hàng tại Việt Nam.

- Tờ khai Hải quan hàng hóa xuất khẩu – nhập khẩu tại chỗ có xác nhận của cơ quan Hải quan về hàng hóa đã giao cho doanh nghiệp tại Việt Nam theo chỉ định của phía nước ngoài.

- Hàng hóa bán cho thương nhân nước ngoài nhưng giao hàng tại Việt Nam phải thanh toán qua ngân hàng bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi. Chứng từ thanh toán qua ngân hàng theo hướng dẫn tại Điểm d.3, Mục này.

- Hóa đơn GTGT của hàng hóa xuất khẩu tại chỗ, ghi rõ tên người mua phía nước ngoài, tên doanh nghiệp nhận hàng và địa điểm giao hàng tại Việt Nam.

- Hàng hóa xuất khẩu tại chỗ của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải phù hợp với quy định tại giấy phép đầu tư.

Các trường hợp có hàng hóa xuất khẩu hoặc được coi như xuất khẩu quy định tại điểm này nếu đã có xác nhận của cơ quan Hải quan (đối với hàng hóa xuất khẩu) nhưng không có đủ các thủ tục, hồ sơ còn lại nêu trên thì cơ sở kinh doanh không phải tính thuế GTGT đầu ra nhưng không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào mà tính vào chi phí. Đối với dịch vụ xuất khẩu nếu không đủ 1 trong các thủ tục nêu trên thì cơ sở kinh doanh không phải tính thuế đầu ra và không được khấu trừ thuế đầu vào. Riêng đối với trường hợp quy định tại Điểm đ.1, đ.3 không có đủ một trong các thủ tục, hồ sơ quy định tại điểm này thì cơ sở phải tính thuế GTGT như hàng hóa tiêu thụ nội địa”.

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, trường hợp lô hàng xuất khẩu của Công ty TNHH Jaeill Việt Nam không đủ một trong các thủ tục, hồ sơ quy định nêu trên để được công nhận là xuất khẩu tại chỗ thì Công ty phải tính và nộp thuế GTGT như hàng hóa tiêu thụ nội địa.

Theo hướng dẫn tại điểm 1.10, mục VI, Phần B Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 thì bên bán hàng (Công ty Jaeill Việt Nam) và bên mua hàng (Công ty Ulhwa Việt Nam) lập biên bản có đóng dấu, có chữ ký xác nhận của người đứng đầu hai công ty để hủy các hóa đơn GTGT đã viết sai (hóa đơn ghi thuế suất 0%) và bên bán lập lại hóa đơn GTGT ghi đúng mức thuế suất như hàng hóa tiêu thụ trong nước. Hóa đơn này làm cơ sở để bên mua, bên bán kê khai điều chỉnh thuế GTGT đầu vào, đầu ra. Bên bán hàng (Công ty Jaeill Việt Nam) được khấu trừ số thuế GTGT đầu vào mà Công ty đã nộp ở khâu nhập khẩu nguyên liệu sử dụng cho việc sản xuất, kinh doanh hàng hóa chịu thuế GTGT.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Jaeill Việt Nam được biết và thực hiện.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế Đồng Nai;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu VT, PCCS

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Phạm Duy Khương