CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1451/CP-QHQT
V/v Ký kết Nghị định thư tài chính và các hợp tác với Pháp

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2004

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
- Bộ Tài chính,
- Bộ Ngoại giao,
- Bộ Giao thông, Vận tải,
- Uỷ ban nhân dân: Thành phố Hà Nội,
- Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 6275 BKH/KTĐN, ngày 01 tháng 10 năm 2004) về việc ký kết các văn kiện tài chính và hợp tác với Pháp, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt nội dung các văn kiện sau:

- Nghị định thư tài chính Việt - Pháp dành cho dự án “Cung cấp trang thiết bị và dịch vụ (dịch vụ được hiểu là hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị trong các hợp đồng bán thiết bị sẽ ký phù hợp với NĐT này) để sửa chữa và bảo dưỡng đường sắt Hà Nội - Vinh”.

- Nghị định thư tài chính Việt - Pháp dành cho dự án “Cung cấp thiết bị và dịch vụ cho hệ thống điều khiển chiếu sáng công cộng tại thành phố Hồ Chí Minh ở Việt Nam”.

- Thoả thuận hợp tác và tài trợ cho dự án xe điện ở Hà Nội.

- Bản ghi nhớ về hợp tác và tài trợ cho dự án “Hiện đại hoá hệ thống thông tin tín hiệu đường sắt Hà Nội - Vinh”.

2. Uỷ quyền cho Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thay mặt Chính phủ ký kết các văn kiện nói trên với đại diện Chính phủ Pháp.

3. Giao Bộ Ngoại giao làm các thủ tục uỷ quyền ký của Chính phủ cho Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định hiện hành.

4. Giao Bộ Giao thông, Vận tải hoàn tất và trình duyệt theo quy định hiện hành báo cáo nghiên cứu khả thi về dự án “Hệ thống thông tin tín hiệu đường sắt Hà Nội - Vinh giai đoạn 2” để đàm phán Nghị định thư tài trợ cho dự án.

5. Giao Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội hoàn tất các thủ tục theo quy định hiện hành đối với dự án “Tuyến xe điện thí điểm thành phố Hà Nội” trình Thủ tướng Chính phủ xem xét.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Phan Văn Khải