CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1452/CP-QHQT
V/v ký Nghị định thư hợp tác du lịch Việt - Pháp

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2004

Kính gửi:
Đồng kính gửi:

Tổng cục Du lịch,
Bộ Ngoại giao,
Bộ Tư pháp.

Xét đề nghị của Tổng Cục Du lịch (công văn số 1188/TCDL-HTQT ngày 29 tháng 9 năm 2004) về việc ký Nghị định thư hợp tác du lịch với Pháp, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý dự thảo nội dung “Nghị định thư triển khai Hiệp định hợp tác trong lĩnh vực du lịch ký ngày 17 tháng 1 năm 1996 giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hoà Pháp”.

2. Uỷ quyền Tổng Cục trưởng Tổng Cục Du lịch Võ Thị Thắng thay mặt Chính phủ Việt Nam ký Nghị định thư với phía Pháp nhân dịp Tổng thống Pháp sang thăm Việt Nam và dự Hội nghị ASEM-5 đầu tháng 10/2004.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Khoan