BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1454/LĐTBXH-TL
V/v: Tiêu chuẩn viên chức chuyên môn, nghiệp vụ

Hà Nội, ngày 03 tháng 05 năm 2007

Kính gửi: Ngân hàng nhà nước Việt Nam

Trả lời công văn số 10614/NHNN-TCCB ngày 08/12/2006 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Thông tư số 04/1998/TT-BLĐTBXH ngày 04/4/1998 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn xây dựng tiêu chuẩn và thi nâng ngạch viên chức chuyên môn, nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước thì Bộ quản lý ngành, lĩnh vực tiếp nhận đăng ký tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ của các doanh nghiệp thuộc quyền quản lý. Như vậy việc tiếp nhận đăng ký tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của Nhà máy In tiền quốc gia là doanh nghiệp được vận dụng xếp lương theo Tổng Công ty 90/TTg thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét, quyết định.

Đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn Nhà máy In tiền quốc gia hoàn chỉnh tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và tiếp nhận đăng ký tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ theo đúng quy định tại Thông tư số 04/1998/TT-BLĐTBXH nêu trên.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, Vụ TCTL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG - TIỀN CÔNGPhạm Minh Huân