ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1455/UBND-ĐT
Về thời điểm áp dụng giá đất để tính lệ phí trước bạ.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 03 năm 2007

Kính gửi:


- Cục Thuế thành phố;
- Sở Xây dựng;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân quận, huyện

Xét báo cáo, đề xuất của Cục Thuế thành phố tại Công văn số 1708/TT-CT ngày 13 tháng 02 năm 2007 về áp dụng giá đất tính lệ phí trước bạ; Ủy ban nhân dân thành phố có ý kiến như sau:

1.Chấp thuận giải quyết theo báo cáo, đề nghị của Cục thuế thành phố tại Công văn nêu trên về xác định thời điểm áp dụng giá đất để tính lệ phí trước bạ. Giao Cục Thuế thành phố phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân quận, huyện thực hiện xác định thời điểm áp dụng giá đất để tính lệ phí trước bạ như sau:

Trong thời hạn 30 ngày, tính từ ngày ký Phiếu chuyển từ cơ quan Địa chính, nếu người dân đến kê khai tại các Chi cục Thuế thì thời điểm áp giá đất tính lệ phí trước bạ được tính là thời điểm ký Phiếu chuyển. Nếu ngoài thời hạn trên, người nộp lệ phí trước bạ mới kê khai tại các Chi cục Thuế thì thời điểm áp giá đất tính lệ phí trước bạ là thời điểm kê khai tại các Chi cục Thuế.

2.Yêu cầu Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân quận, huyện ghi rõ nội dung được nêu tại Điểm 1, Công văn này vào trong Phiếu chuyển, để người nộp lệ phí trước bạ nhà, đất biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTUB: CT, các PCT;
- Sở Tài chính; Sở Tư pháp;
- Các Phòng Công chứng;
- VPHĐ-UB: CPVP;
- Các Tổ ĐT, PC , TM,
- Lưu: VT, (ĐT Thh)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Tín