BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1456/TCT-PCCS
V/v: Quy trình quản lý thu thuế đối với các lớp mầm non.

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2007

Kính gửi: Cục Thuế Thành Phố Hà Nội

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 575/CT-HTr ngày 12/01/2007 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về việc chính sách thuế đối với các cơ sở ngoài công lập. Về vấn đề này,Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1) Quy trình quản lý thuế đối với cơ sở ngoài công lập thành lập dưới hình thức trường, trung tâm:

Theo mục IV, phần I Quy trình quản lý thuế đối với doanh nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 1209 TCT/QĐ/TCCB ngày 29 tháng 7 năm 2004 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế:

“Các đối tượng quản lý thuế của Quy trình gồm:

1 – Các doanh nghiệp thành lập theo Luật doanh nghiệp nhà nước, Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư nước ngoài và Luật Hợp tác xã.

2 – Các công ty nước ngoài và tổ chức cá nhân nước ngoài sản xuất kinh doanh tại Việt Nam không theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trực tiếp kê khai nộp thuế.

3 – Các đơn vị sự nghiệp kinh tế, nhà khách, nhà nghỉ và các tổ chức kinh tế khác của các cơ quan Nhà nước, Đảng, đoàn thể, hội, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân Trung ương, địa phương và hộ kinh doanh thực hiện kê khai nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.

Theo quy định trên, các cơ sở ngoài công lập thành lập dưới hình thức trường và trung tâm áp dụng, Quy trình quản lý thu thuế ban hành kèm theo Quyế định số 1209 TCT/QĐ/TCCB ngày 29 tháng 7 năm 2004 của Tổng cục trưởng Tổng cục thuế.

2) Quy trình quản lý thu thuế đối với các lớp mầm non, lớp mẫu giáo ngoài công lập:

Theo Quy trình quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh cá thể ban hành kèm theo Quyết định số 1201/TCT /QĐ/TCCB ngày 26/07/2004 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế quy định: “Đối tượng nộp thuế chịu sự điều chỉnh của quy trình này là các hộ kinh doanh cá thể (trừ các hộ nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ), bao gồm hộ kinh doanh nộp thuế theo kê khai hàng tháng và hộ kinh doanh nộp thuế theo mức thuế ấn định (ổn định mức thuế trong thời gian 06 tháng hoặc 01 năm).

Theo Quy trình trên, các lớp mầm non tư thục đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thì áp dụng Quy trình quản lý thu thuế ban hành kèm theo Quyết định số 1209 TCT/QĐ/TCCB ngày 29 tháng 7 năm 2004, các lớp mầm non tư thục thực hiện nộp thuế theo phương pháp trực tiếp trên GTGT hoặc theo mức ấn định thuế thì áp dụng Quy trình quản lý thu thuế ban hành kèm theo Quyết định số 1201 TCT/QĐ/TCCB ngày 26 tháng 7 năm 2004.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế biết và thực hiện.


Nơi nhận:
- Như trên.
- Vụ PC.
- Lưu VT, PCCS.

K.T. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGPhạm Duy Khương