CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1458/CP-QHQT
V/v chủ trương vay vốn tín dụng thông trường của ADB

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2004

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Tài chính,
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 5316 BKH/KTĐN ngày 25 tháng 8 năm 2004), về chủ trương vay vốn tín dụng thông thường (OCR) của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc việc Việt Nam xem xét vay vốn OCR của ADB để bổ sung nguồn vốn đầu tư phát triển các lĩnh vực ưu tiên.

2. Việt Nam ưu tiên vay và sử dụng nguồn vốn OCR của ADB cho các Dự án có khả năng thu hồi vốn cao và các Dự án cơ sở hạ tầng có tầm quan trọng lớn với quốc gia. Không sử dụng nguồn vốn này để cân đối ngân sách Nhà nước. Các Chương trình/Dự án đầu tư vay vốn OCR của ADB phải đáp ứng các tiêu chí được nêu tại kiến nghị thứ 2 công văn số 5316 BK/KTĐN ngày 25 tháng 8 năm 2004 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

3. Về cơ chế bảo lãnh khoản vay nguồn vốn OCR, căn cứ vào đặc điểm và tính chất của từng Dự án, có thể áp dụng một trong hai hình thức sử dụng vốn OCR như sau: (i) Chính phủ vay trực tiếp và sau đó cho doanh nghiệp vay lại và (ii) Doanh nghiệp vay trực tiếp có sự bảo lãnh của Chính phủ.

4. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xác định danh mục các Dự án có khả năng sử dụng vốn vay OCR của ADB, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Phan Văn Khải