BAN CHỈ ĐẠO ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 146/ĐMDN
V/v Điều chỉnh vốn điều lệ khi cổ phần hoá Công ty sản xuất - kinh doanh dụng cụ thể thao

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2004

Kính gửi: Tổng công ty Cao su Việt Nam

Trả lời công văn số 2059/TCT-ĐMDN ngày 8 tháng 10 năm 2004 của Tổng công ty Cao su Việt Nam về việc điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ khi thực hiện cổ phần hoá Công ty sản xuất và Kinh doanh dụng cụ thể thao, Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp có ý kiến như sau:

Căn cứ Quyết định số 155/2004/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại Công ty nhà nước và Công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty nhà nước thì Công ty sản xuất và Kinh doanh dụng cụ thể thao khi thực hiện cổ phần hoá không thuộc diện Nhà nước giữ cổ phần trên 50% vốn điều lệ. Vì vậy, đề nghị Tổng công ty Cao su Việt Nam chỉ đạo Công ty này thực hiện cổ phần hoá theo đúng quy định tại Quyết định số 240/QĐ-TTg ngày 4 tháng 3 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Tổng công ty Cao su Việt Nam đến năm 2005.

KT. TRƯỞNG BAN, BAN CHỈ ĐẠO ĐM&PTDN PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Minh Thông