BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1470/TCT-TS
V/v: Vướng mắc chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2007

Kính gửi: Cục Thuế Tỉnh Gia Lai

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 447/CV-THDT ngày 9/3/2007 của Cục Thuế tỉnh Gia Lai vướng mắc về chính sách miễn giảm tiền sử dụng đất. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế giải thích cụ thể như sau:

- Tại Khoản 2, Điều 13, Chương III Nghị định 198/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất quy định việc giảm tiền sử dụng đất: “2. Giảm 50% tiền sử dụng đất đối với đất trong hạn mức đất ở được giao của hộ gia đình nghèo. Việc xác định hộ gia đình nghèo do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định”.

- Tại Khoản 4, Điều 13, Chương III Nghị định 198/2004/NĐ-CP nêu trên quy định: “4. Đất ở trong hạn mức giao đất (bao gồm giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người đang sử dụng đất) đối với người có công với cách mạng theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ”.

Căn cứ các quy định trên, việc giảm 50% tiền sử dụng đất đối với đất trong hạn mức đất ở được giao của hộ gia đình nghèo theo quy định tại Khoản 2, Điều 13 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP là đất ở được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao cho đối tượng sử dụng đất không bao gồm đất chuyển mục đích sử dụng đất và đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng cho người đang sử dụng đất.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Gia Lai biết và thực hiện.


Nơi nhận:
- Như trên.
- Vụ Pháp chế.
- Lưu VT, TS.

K.T. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGPhạm Duy Khương