BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 1471/BGDĐT-KHTC
V/v: hướng dẫn xây dựng kế hoạch mua sắm thiết bị giáo dục năm học 2008-2009

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2008

Kính gửi: Giám đốcsở giáo dục và đào tạo các tỉnh/thành phố

Để thực hiện tốt công tác thiết bị giáo dục phục vụ đổi mớiChương trình giáo dục phổ thông năm học 2008-2009, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướngdẫn sở giáo dục và đào tạo các tỉnh/thành phố thực hiện các công việc sau:

1. Tổ chức, chỉ đạocác đơn vị trường học, các Trung tâm giáo dục thường xuyên kiểm tra, rà soát,đánh giá thực trạng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học đó trang bị và đội ngũ cánbộ, giáo viên, viên chức làm công tác thiết bị thí nghiệm hiện có của mỗi nhà trường,mỗi Trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn toàn tỉnh/thành phố.

2. Xây dựng kế hoạchmua sắm thiết bị dạy học phục vụ năm học 2008-2009 của mỗi đơn vị trường học vàcủa tỉnh/thành phố, cụ thể như sau:

a. Các căn cứ để xâydựng kế hoạch mua sắm thiết bị dạy học:

- Kết quả kiểm tra,rà soát, đánh giá thực trạng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và tình hình độingũ cán bộ, giáo viên, viên chức làm công tác thiết bị thí nghiệm của mỗi đơnvị trường học (nêu tại mục 1.);

- Danh mục thiết bịdạy học tối thiểu lớp 12 (dự kiến) đó được phê duyệt ngày 04/02/2008 (gửi kèm);

- Dự kiến định mức sốlượng thiết bị dạy học tối thiểu lớp 12 THPT (gửi kèm);

- Danh mục thiết bịdạy học tối thiểu của các lớp học đó được ban hành qua các năm học;

- Dự toán kinh phí Dựán đổi mới Chương trình, nội dung sách giáo khoa (thuộc Chương trình mục tiêuquốc gia giáo dục và đào tạo) đó được giao năm 2008 và các nguồn kinh phí bổsung của địa phương.

b. Phương thức xây dựngkế hoạch mua sắm thiết bị dạy học:

- Các đơn vị trườnghọc, các Trung tâm giáo dục thường xuyên: trên cơ sở các căn cứ (nêu tại mụca.) xây dựng kế hoạch, nhu cầu về chủng loại, số lượng thiết bị dạy học tốithiểu cần mua mới, mua bổ sung (trong đó ưu tiên thiết bị dạy học tối thiểu lớp12) để cùng với những thiết bị dạy học hiện có đảm bảo nhu cầu tối thiểu vềthiết bị dạy học, phự hợp với điều kiện cơ sở vật chất và đội ngũ của mỗi đơnvị;

- Sở giáo dục và đàotạo: căn cứ đề xuất kế hoạch của các đơn vị trường học và các căn cứ (nêu tạimục a.) xây dựng kế hoạch mua sắm thiết bị dạy học phục vụ năm học 2008-2009của toàn ngành tại địa phương; lập kế hoạch về tiến độ cung ứng thiết bị dạyhọc đến các đơn vị trường học (nêu rừ các mốc thời gian triển khai thực hiện);báo cáo và đề xuất phương án triển khai công tác thiết bị dạy học năm học2008-2009 với UBND tỉnh/thành phố và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Chỉ đạo các đơn vịtrường học, các Trung tâm giáo dục thường xuyên có kế hoạch bố trí giáo viên,viên chức làm công tác thiết bị dạy học để đảm bảo khai thác có hiệu quả cácthiết bị dạy học được trang bị. Đối với giáo viên dạy các môn có sử dụng nhiềuthiết bị dạy học, tùy theo điều kiện của mỗi đơn vị, xây dựng phương án có thểgiảm số giờ dạy/tuần để giáo viên có thời gian chuẩn bị và sử dụng thiết bịtrong dạy học.

Báo cáo gửi về BộGiáo dục và Đào tạo (Phòng Xây dựng cơ bản và Thiết bị, Vụ Kế hoạch – Tàichính) số 49 Đại Cồ Việt, Quận Hai Bà Trung, Thành phố Hà Nội trước ngày 20/3/2008.

Bộ Giáo dục và Đàotạo yêu cầu sở giáo dục và đào tạo phối hợp với các sở, ban ngành phổ biến đếncác Trưởng phòng giáo dục và đào tạo, Hiệu trưởng các trường phổ thông, Giámđốc các trung tâm giáo dục thường xuyên để thực hiện nghiêm túc các nội dungcủa văn bản này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các sở giáo dụcvà đào tạo báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố và Bộ Giáo dục và Đào tạo đểgiải quyết kịp thời./.


Nơi nhận:

-- Như kính gửi;
- PTTg-BT. Nguyễn Thiện Nhân (để b/c);
- Các thứ trưởng;
- UBND các tỉnh/T.phố (phối hợp chỉ đạo thực hiện);
- Văn phòng Bộ, Vụ GDTH, Vụ GDTrH, Vụ GDTX, Vụ KHCN&MT, T.tra Bộ, Viện CL&CTGD, Cục CNTT;
- Website của Bộ GD&ĐT và trang “Thietbi.moet.gov.vn”;
- Lưu: VT, Vụ KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Vinh Hiển

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Công văn 1471/BGDĐT-KHTC hướng dẫn xây dựng kế hoạch mua sắm thiết bị giáo dục 2008-2009Công văn 1471/BGDĐT-KHTC hướng dẫn xây dựng kế hoạch mua sắm thiết bị giáo dục 2008-2009Công văn 1471/BGDĐT-KHTC hướng dẫn xây dựng kế hoạch mua sắm thiết bị giáo dục 2008-2009Công văn 1471/BGDĐT-KHTC hướng dẫn xây dựng kế hoạch mua sắm thiết bị giáo dục 2008-2009

Công văn 1471/BGDĐT-KHTC hướng dẫn xây dựng kế hoạch mua sắm thiết bị giáo dục 2008-2009Công văn 1471/BGDĐT-KHTC hướng dẫn xây dựng kế hoạch mua sắm thiết bị giáo dục 2008-2009Công văn 1471/BGDĐT-KHTC hướng dẫn xây dựng kế hoạch mua sắm thiết bị giáo dục 2008-2009Công văn 1471/BGDĐT-KHTC hướng dẫn xây dựng kế hoạch mua sắm thiết bị giáo dục 2008-2009

Công văn 1471/BGDĐT-KHTC hướng dẫn xây dựng kế hoạch mua sắm thiết bị giáo dục 2008-2009Công văn 1471/BGDĐT-KHTC hướng dẫn xây dựng kế hoạch mua sắm thiết bị giáo dục 2008-2009Công văn 1471/BGDĐT-KHTC hướng dẫn xây dựng kế hoạch mua sắm thiết bị giáo dục 2008-2009Công văn 1471/BGDĐT-KHTC hướng dẫn xây dựng kế hoạch mua sắm thiết bị giáo dục 2008-2009

Công văn 1471/BGDĐT-KHTC hướng dẫn xây dựng kế hoạch mua sắm thiết bị giáo dục 2008-2009Công văn 1471/BGDĐT-KHTC hướng dẫn xây dựng kế hoạch mua sắm thiết bị giáo dục 2008-2009Công văn 1471/BGDĐT-KHTC hướng dẫn xây dựng kế hoạch mua sắm thiết bị giáo dục 2008-2009Công văn 1471/BGDĐT-KHTC hướng dẫn xây dựng kế hoạch mua sắm thiết bị giáo dục 2008-2009

Công văn 1471/BGDĐT-KHTC hướng dẫn xây dựng kế hoạch mua sắm thiết bị giáo dục 2008-2009Công văn 1471/BGDĐT-KHTC hướng dẫn xây dựng kế hoạch mua sắm thiết bị giáo dục 2008-2009Công văn 1471/BGDĐT-KHTC hướng dẫn xây dựng kế hoạch mua sắm thiết bị giáo dục 2008-2009