BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1480/TCT-DNNN
V/v: Xử lý thuế TNDN

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2007

Kính gửi:

- Tổng Công Ty Khoáng Sản – TKV
- Công Ty Cổ Phần Phát Triển Khoáng Sản

Trả lời công văn số 1951/CV-TCKT ngày 14/11/2006 của Tổng công ty Khoáng sản – TKV và công văn số 83/CV-TCKT ngày 12/12/2006 của Công ty cổ phần Phát triển Khoáng sản (MIDECO) về việc xử lý tồn tại về tài chính, thuế khi chuyển từ DNNN sang Công ty cổ phần, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 8 mục III phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định:

“Cơ sở kinh doanh sau khi quyết toán thuế mà bị lỗ thì được chuyển lỗ trừ vào thu nhập chịu thuế của những năm sau. Thời gian chuyển lỗ không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm năm phát sinh lỗ.

Cơ sở kinh doanh khi phát sinh lỗ phải có kế hoạch chuyển lỗ và đăng ký kế hoạch chuyển lỗ với cơ quan thuế. Cơ sở kinh doanh không được chuyển lỗ nếu không đăng ký với cơ quan thuế hoặc chuyển lỗ ngoài kế hoạch chuyển lỗ đã đăng ký với cơ quan thuế”.

Theo quy định hiện hành nêu trên, trường hợp khoản lỗ của các năm 1998 trở về trước, đến năm 2004 đã quá thời hạn 5 năm nên không được chuyển lỗ để xác định thu nhập chịu thuế. Vì vậy, đề nghị của Công ty về việc chuyển lỗ từ năm 1998 trở về trước để xác định thu nhập chịu thuế của năm 2004, 2005 và 6 tháng đầu năm 2006 khi chuyển, từ DNNN sang Công ty cổ phần là không có căn cứ pháp lý để giải quyết.

Tổng cục Thuế thông báo để Tổng công ty Khoáng sản – TKV, Công ty MIDECO và Cục Thuế thành phố Hà Nội biết, thực hiện.


Nơi nhận:
- Như trên.
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo).
- Cục Thuế TP Hà Nội.
- Vụ CST, Vụ PC, Cục TCDN.
- Lưu VT, DNNN.

K.T. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGPhạm Văn Huyến