BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1481/TCT-DNNN
V/v: Kê khai, khấu trừ thuế GTGT

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2007

Kính gửi: Cục Thuế Tỉnh Bình Dương

Trả lời công văn số 327/CT-ĐTNN ngày 17/1/2007 của Cục Thuế tỉnh Bình Dương về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hóa đơn kê khai chậm quá 3 tháng của Công ty TNHH Sơn Toa Việt Nam, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh Bình Dương thì: Công ty TNHH Sơn Toa Việt Nam đã kê khai hóa đơn GTGT đầu vào chậm quá 3 tháng do thay đổi kế toán của Công ty nên đã bỏ sót chưa kê khai thuế GTGT đầu vào dẫn đến việc kê khai quá hạn, Cục Thuế tỉnh Bình Dương đã xác minh việc kê khai, nộp thuế GTGT đầu ra của đơn vị cung cấp dịch vụ là Công ty TNHH kỹ thuật HTE (Việt Nam) mã số thuế 3700224226, hóa đơn GTGT số: 27478, ký hiệu: CA/2006N ngày 21/6/2006 về việc cung cấp lắp đặt thử nghiệm và nghiệm thu hệ thống điện cơ, giá chưa có thuế GTGT: 1.679.364.627 đồng, thuế GTGT: 167.936.463 đồng.

Căn cứ hướng dẫn tại công văn số 340/BTC-TCT ngày 10/1/2006 của Bộ Tài chính về việc khấu trừ thuế GTGT và trường hợp cụ thể của Công ty TNHH Sơn Toa Việt Nam. Tổng cục Thuế thông báo và đề nghị Cục thuế tỉnh Bình Dương giải quyết cho Công ty TNHH Sơn Toa Việt Nam được kê khai, khấu trừ số thuế GTGT của hóa đơn GTGT kê khai thiếu nêu trên. Công ty TNHH Sơn Toa Việt Nam chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của chứng từ kê khai và bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bình Dương biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện.


Nơi nhận:
- Như trên.
- Cty TNHH Sơn Toa Việt Nam.
- Vụ Pháp chế.
- Lưu VT, DNNN.

K.T. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGPhạm Văn Huyến