BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1482/TCT-DNNN

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2007

Kính gửi: Cục Thuế Tỉnh Khánh Hòa

Trả lời công văn số 2509/CT-TTr2 ngày 06/11/2006 của Cục thuế tỉnh Khánh Hòa v/v khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hóa đơn kê khai trễ hạn, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo báo cáo của Cục thuế thì: Công ty TNHH thương mại dịch vụ sản xuất ngọc trai đã thực hiện nộp thuế vào NSNN. Nhưng cửa khẩu làm thủ tục ở xa, thủ tục, hồ sơ của hàng nhập khẩu còn thiếu nên Công ty chưa có biên lai thu thuế của Hải quan. Sau khi đã hoàn thành các thủ tục, hồ sơ Công ty mới có được biên lai và kê khai thuế nên đã quá thời hạn nộp thuế theo quy định (tổng cộng 04 biên lai với tổng số tiền thuế GTGT đầu vào của hàng hóa nhập khẩu là 965.560.885 đồng: Biên lai nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và thuế GTGT hàng nhập khẩu số AB/03-041998 ngày 14/4/2004, số AB/03-040978 ngày 5/4/2004, số AB/03-041302 ngày 6/4/2004, số AM/2004-0036776 ngày 12/4/2005).

Căn cứ hướng dẫn tại công văn số 340/BTC-TCT ngày 10/1/2006 của Bộ Tài chính về việc khấu trừ thuế GTGT và trường hợp cụ thể của Công ty TNHH thương mại dịch vụ sản xuất ngọc trai. Tổng cục Thuế thông báo và đề nghị Cục thuế tỉnh Khánh Hòa giải quyết cho Công ty TNHH thương mại dịch vụ sản xuất ngọc trai được kê khai, khấu trừ số thuế GTGT của chứng từ nộp thuế GTGT kê khai chậm nêu trên. Công ty TNHH thương mại dịch vụ sản xuất ngọc trai chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của chứng từ kê khai và bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Khánh Hòa biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện.


Nơi nhận:
- Như trên.
- Cty TNHH TMDVSX ngọc trai.
- Vụ Pháp chế.
- Lưu VT, DNNN.

K.T. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGPhạm Văn Huyến