CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1483/CP-CN
V/v phê duyệt quy hoạch khai thác bậc thang thủy điện sông Đồng Nai

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2002

Kính gửi:

- Các bộ: Công nghiệp, Kế hoạch và đầu tư, Xây dựng, Nông nghiệp và phát triển Nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính,
- Ngân hàng nhà nước Việt Nam,
- Tổng công ty điện lực Việt Nam,

Xét đề nghị của Bộ Công nghiệp (Công văn số 4250 CV/KHĐT ngày 29 tháng 10 năm 2002) về quy hoạch khai thác bậc thang thủy điện sông Đồng Na, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1- Phê duyệt quy hoạch khia thác bậc thang thủy điện Sông Đồng Nai gồm các dự án sau đây:

a) Các công trình đã đưa vào vận hành:

- Đa Nhim công suất 160 MW.

- Trị An công suất 40 MW.

- Thác Mơ công suất 150 MW.

- Hàm Thuận công suất 300 MW.

- Đa Mi công suất 175 MW.

b) Các công trình đang xây dựng và chuẩn bị xây dựng:

- Cần Đơn công suất 72 MW.

- Đại Ninh công suất 300 MW.

- Srok Phu Miêng công suất 51 MW.

c) Các công trình chuẩn bị đầu tư:

- Đồng Nai 3+4 công suất 510 MW.

- Đồng Nai 5 công suất 173 MW.

- Dakr Tih công suất 72 MW.

- Bảo Lộc công suất 24 MW

- Đồng Nai hai công suất 78 MW.

- Đồng Nai 6 công suất 180 MW.

- Đồng Nai 6 công suất 195 MW.

- La Ngâu công suất 36 MW.

2- Bộ Công nghiệp thông báo cho các địa phương biết phối hợp thực hiện các việc có liên quan; chỉ đạo Tổng công ty Điện lực Việt Nam và các chủ đầu tư khác tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị xây dựng các dự án nêu trên theo quy định hiện hành phù hợp với kế hoạch và quy định đề ra./.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng