BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1483/TCT-ĐTNN
V/v: Quy định kê khai, nộp thuế đối với Nhà đầu nước ngoài

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2007

Kính gửi:

- Cục Thuế Thành Phố Hà Nội
- Tập Đoàn Bưu Chính Viễn Thông Việt Nam
- Công Ty Egs (Asia) Ltd (Hồng Kông)

(Gửi Qua Fax Số 852 2576 3590 - Hồng Kông)

Tổng cục Thuế nhận được văn thư đề ngày 02/4/2007 của Công ty EGS (Asia) Ltd (Hồng Kông) đề nghị hướng dẫn thủ tục đăng ký, kê khai nộp thuế nhà thầu đối với hợp đồng nhận làm nhà thầu của Công ty ký với Tổng Công Ty (TCT) Bưu chính Viễn thông Việt Nam (nay là Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại Điểm 1, Mục II, Phần C Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/01/2005 của Bộ Tài chính thì: “Việc đăng ký, kê khai nộp thuế, quyết toán thuế của Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài không thực hiện chế độ kế toán Việt Nam do Bên Việt Nam thực hiện – Bên Việt Nam đăng ký, kê khai nộp thuế hộ Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài với cơ quan thuế địa phương nơi đặt văn phòng điều hành của Bên Việt Nam trong phạm vi 15 ngày làm việc kể từ khi ký Hợp đồng nhà thầu”.

Như vậy, trường hợp Công ty EGS ký hợp đồng nhận làm nhà thầu với TCT Bưu chính Viễn thông, Việt Nam, Công ty EGS không thực hiện chế độ kế toán Việt Nam, thì Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (kế thừa từ TCT Bưu chính Viễn thông Việt Nam) phải đăng ký, kê khai nộp thuế hộ Công ty EGS với Cục Thuế thành phố Hà Nội theo hướng dẫn nêu trên.

Cục Thuế thành phố Hà Nội có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc các doanh nghiệp đăng ký, kê khai, nộp thuế theo quy định.


Nơi nhận:
- Như trên.
- Vụ PC.
- Lưu VT, ĐTNN.

K.T. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGPhạm Văn Huyến