THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*****

Số:1483/TTg-KTTH
V/v kinh phí thực hiện Dự án DA- 216/CNAN , Bộ Công an.

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2007

Kính gửi:

- Bộ Công an;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Xét đề nghị của Bộ Công an tại văn bản số 1897/BCA (E11) ngày 24 tháng 09 năm 2007, của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 6807BKH/QPAN ngày 19 tháng 09 năm 2007, ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản số 9274/BTC-ĐT ngày 12 tháng 07 năm 2007 về việc tạm ứng kinh phí năm 2008 cho Dự án DA-216/CNAN , Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Bộ Công an được ứng trước 50 (năm mươi) tỷ đồng dự toán ngân sách năm 2008 để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng một số cơ sở sản xuất phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ công an (DA-216/CNAN );

Bộ Công an chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng số vốn được ứng trước đúng mục đích và đúng quy định.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính bố trí trong dự toán ngân sách năm 2008 của Bộ Công an (ngành công nghiệp quốc phòng an ninh) để hoàn trả số vốn được ứng trước nêu trên theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- VPCP: BTCN, các PCN Nguyễn Quốc Huy,
Website CP, Vụ NC;
- Lưu: VT, KTTH (3b). 14

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng