BỘ LAO ĐỘNGTHƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1488/LĐTBXH-TL
V/v: Xếp hạng đối với công ty cổ phần

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2007

Kính gửi: Sở lao động – thương binh và xã hội thành phố Hải Phòng

Trả lời công văn số 367/CV-LĐTBXH ngày 23/4/2007 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Hải Phòng về việc ghi trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 2, mục IV Thông tư liên tịch số 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/8/2005 của liên Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn xếp hạng và xếp lương đối với thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng công ty nhà nước thì các doanh nghiệp nhà nước hoạt động theo Luật doanh nghiệp và các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác khi vận dụng các quy định tại Thông tư này thì phải thực hiện đúng quy định về xếp hạng và xếp lương theo quy định tại Thông tư này. Riêng các doanh nghiệp thuộc các thành phần khác thì không phải thực hiện thủ tục đăng ký với liên Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hoặc trình cơ quan nhà nước quyết định hạng theo quy định của Thông tư này.

Căn cứ vào quy định trên đối với các doanh nghiệp nhà nước chuyển sang công ty cổ phần nếu vận dụng Thông tư liên tịch số 23/2005/TT-BLĐTBXH-BTC để xếp hạng và xếp lương cho các chức danh quản lý thì Hội đồng quản trị công ty căn cứ vào tiêu chuẩn xếp hạng (phù hợp với ngành, nghề được phép kinh doanh) do Nhà nước ban hành để định hạng và ra quyết định xếp hạng công ty. Trong quá trình định hạng, công ty cần trao đổi với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội địa phương để được hướng dẫn cụ thể và đăng ký để theo dõi, kiểm tra.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời để Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Hải Phòng hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, Vụ TLTC

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG - TIỀN CÔNG
Phạm Minh Huân