BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1499/TCT-CS
V/v thuế GTGT đối với màn hình dùng cho máy vi tính và bộ định tuyến dùng cho máy vi tính.

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2008

Kính gửi:

Công ty TNHH Máy tính Vĩnh Xuân.
(39 Trần Quốc Toản, Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Trả lời công văn số 16/CV-NKngày 24/01/2008 của Công ty TNHH Máy tính Vĩnh Xuân về thuế suất thuế GTGT đốivới màn hình máy vi tính và bộ định tuyến dùng cho máy vi tính, Tổng cục Thuếcó ý kiến như sau:

Tại điểm 2.35 mục II phần BThông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuếGTGT quy định: “Máy xử lý dữ liệu tự động và các bộ phận, phụ tùng của máy(bao gồm cả máy vi tính các loại và các bộ phận của máy vi tính, máy in chuyêndùng cho máy vi tính), trừ bộ phận lưu giữ điện” áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%.

Căn cứ quy định trên, màn hìnhmáy vi tính và bộ định tuyến dùng cho máy vi tính áp dụng thuế suất thuế GTGT5%.

Tổng cục Thuế trả lời để Công tybiết và thực hiện.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương