BỘ XÂY DỰNG
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 15/BXD-PC
V/v: quản lý dự án ĐTXDCT

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2007

Kínhgửi: Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam

Phúc đáp văn bản số 9342/CV-ĐTngày 19 tháng 11 năm 2007 của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam(Tập đoàn TKV) về việc xin ý kiến hướng dẫn về quản lý dự án đầu tư xây dựngcông trình, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình được thực hiệntheo quy định tại Điều 45 của Luật Xây dựng, Nghị định số 112/2006/NĐ-CP Thôngtư số 02/2007/TT-BXD và hướng dẫn tại văn bản số 1394/BXD-PC ngày 28/06/2007của Bộ Xây dựng. Đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình do Tập đoàn TKVlàm chủ đầu tư và áp dụng hình thức chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án thì Tậpđoàn TKV có thể giao cho Công ty tư vấn quản lý dự án (là đơn vị trực thuộc Tậpđoàn TKV) hoặc Ban quản lý dự án trực thuộc Tập đoàn TKV thực hiện chức năngquản lý dự án. Công ty tư vấn quản lý dự án hoặc Ban quản lý dự án có thể đượcgiao đồng thời quản lý nhiều dự án trên cơ sở bảo đảm các nguyên tắc: đượcngười quyết định đầu tư chấp thuận; bảo đảm điều kiện năng lực theo quy định;từng dự án phải được quản lý, ghi chép riêng và quyết toán kịp thời sau khi kếtthúc dự án theo đúng quy định của pháp luật.

Trên đây là ý kiến trả lời củaBộ Xây dựng để Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam nghiên cứu ápdụng.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Nguyễn Văn Liên (để b/c);
- Lưu VP, PC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP CHẾ
Chu Văn Chung