BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1507/TCT-TS
V/v: Lệ phí trước bạ đất thuê

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2007

Kính gửi: Cục Thuế Tỉnh Thái Bình

Trả lời Công văn số 501/CT-TH ngày 02/4/2007 của Cục Thuế tỉnh Thái Bình V/v vướng mắc trong việc quản lý thu lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sử dụng đất thuê, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Giải đáp các vướng mắc khi thực hiện Thông tư số 02/2007/TT-BTC ngày 08/01/2007 của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã có công văn số 926/TCT-TS ngày 06/3/2007 hướng dẫn các địa phương thực hiện thống nhất; Theo đó, các trường hợp đã nộp lệ phí trước bạ đất thuê trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành (05/02/2007) thì không được thoái trả. Đề nghị của Cục Thuế tỉnh Thái Bình về việc thoái trả tiền lệ phí trước bạ đất thuê đã nộp là không thể thực hiện được.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Thái Bình biết và thực hiện.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, TS

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương