BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1510/TCT-PCCS
V/v: Thuế GTGT đối với quặng Ilmenite

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2007

Kính gửi: Công Ty Tnhh Sx&Tm Khoáng Sản Ban Mai

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 19/2007/CV-BM ngày 27/02/2007 của Công ty TNHH SX&TM Khoáng sản Ban Mai đề nghị hướng dẫn về việc thu hồi khoản tiền thuế GTGT đối với tinh quặng Ilmenite. Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Ngày 10/04/2007 Tổng cục Thuế đã có công văn số 1294/TCT-PCCS hướng dẫn về thuế GTGT đối với sản phẩm tinh quặng Ilmenite có hàm lượng TiO2 đạt hay không đạt theo tỷ lệ quy định để xác định quặng Ilmenite đã qua chế biến hay chưa qua chế biến. Việc kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước thu hồi tiền hoàn thuế GTGT sản phẩm tinh quặng Ilmenite của Công ty TNHH SX&TM Khoáng sản Ban Mai đề nghị Công ty làm việc cụ thể với cơ quan Kiểm toán Nhà nước để được giải đáp.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH SX&TM Khoáng sản Ban Mai biết.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS .

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương