BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1512/BCT-ĐB
V/v: Mẫu dấu và chữ ký chứng nhận xuất xứ Form D và Form E của Thái Lan

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2008

Kính gửi: BộTài chính (Tổng cục Hải quan)

Ngày22/02/2008, Bộ Công thương đã nhận được từ Ban Thư ký ASEAN bộ mẫu dấu và chữký cập nhật của các cán bộ có thẩm quyền ký chứng nhận xuất xứ Form D và Form Ecủa Thái Lan cung cấp cho các nước thành viên ASEAN để triển khai áp dụng.

BộCông thương xin gửi kèm theo công văn này bộ tài liệu và đề nghị Quý Bộ thôngbáo, cung cấp bộ mẫu dấu và chữ ký nêu trên tới hải quan các cửa khẩu và cácnơi liên quan để triển khai theo quy định.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ XNK (để phối hợp);
- Lưu: VT, ĐB (2)

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CSTM ĐA BIÊN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lương Hoàng Thái