THANH TRA CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1515/CV-TTCP
V/v hướng dẫn bồi dưỡng kiến thức thi TTV Cao cấp năm 2004

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2004

Kính gửi:

- Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ,
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện Pháp lệnh cán bộ công chức được sửa đổi bổ sung năm 2003, Nghị định số 117/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức; Quyết định số 150/1999/QĐ-TCCP ngày 12/2/1999 của Bộ trưởng - Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ trưởng Bộ Nội vụ) về việc ban hành Quy chế thi nâng ngạch công chức.

Được sự nhất trí của Bộ Nội vụ tại công văn số 2099/BNV-CCVC ngày 18 tháng 8 năm 2004, Thanh tra Chính phủ hướng dẫn việc tổ chức thi nâng ngạch Thanh tra viên chính lên Thanh tra viên cao cấp năm 2004 như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG VÀ YÊU CẦU ĐỐI VỚI THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ THI.

1. Đối tượng dự kỳ thi nâng ngạch Thanh tra viên chính lên Thanh tra viên cao cấp năm 2004:

Là những thanh tra viên chính đang công tác ở cơ quan Thanh tra các Bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là Bộ, ngành, địa phương). Trong lựa chọn đối tượng đăng ký dự thi cần chú ý những công chức đã giữ chức ngạch thanh tra viên chính lâu năm, những công chức đang giữ các chức vụ lãnh đạo thanh tra các bộ, ngành, Lãnh đạo Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

2. Những thí sinh đăng ký dự thi phải bảo đảm các yêu cầu sau:

2.1. Là những công chức có phẩm chất đạo đức tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có hiệu quả công tác cao; không tham nhũng, tiêu cực, không trong thời gian bị kỷ luật (từ khiển trách trở lên).

2.2. Đạt tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch thanh tra viên cao cấp, có đủ các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu cụ thể như sau:

2.2.1. Có tối thiểu 6 năm xếp và hưởng lương ở ngạch thanh tra viên chính, nếu ở ngạch tương đương, thì phải có ít nhất 3 năm giữ ngạch thanh tra viên chính tính tại thời điểm sơ tuyển. Hệ số lương tối thiểu là 4,29.

2.2.2. Tốt nghiệp đại học trở lên.

2.2.3. Tốt nghiệp lý luận chính trị cao cấp (có bằng lý luận chính trị cao cấp hoặc cử nhân, nếu chưa có thì xác định theo mục I.1 tại Văn bản số 12 QĐ/T.C-TTVH ngày 09/01/2004 của Ban Tổ chức - Ban Tư tưởng văn hoá Trung ương Quy định Về việc xác định trình độ lý luật chính trị).

2.2.4. Đã qua bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý hành chính Nhà nước ngạch chuyên viên cao cấp.

2.2.5. Có ít nhất 1 trong 5 ngoại ngữ (tiếng Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc, Đức) ở trình độ C, hoặc chứng chỉ IELTS 4.5, TOEFL 450 điểm trở lên, bằng tốt nghiệp đại học ngoại ngữ của 1 trong 5 thứ tiếng ở trên.

3. Thủ tục và hồ sơ đăng ký dự thi

3.1. Sau khi nhận được công văn này, đề nghị Bộ, ngành, địa phương thành lập Hội đồng sơ tuyển theo quy định tại Điều 10 của Quy chế thi nâng ngạch ban hành kèm theo Quyết định số 150/1999/QĐ-TCCP ngày 12/02/1999 của Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ) và cử thanh tra viên chính dự thi nâng ngạch thanh tra viên cao cấp theo chỉ tiêu đã được duyệt, tỉnh (bộ) được 02 chỉ tiêu; đồng thời gửi văn bản đề nghị kèm theo bộ hồ sơ của công chức dự thi về Thanh tra Chính phủ để thẩm định.

3.2. Hồ sơ của một công chức đăng ký dự thi gồm:

3.2.1. Đơn xin dự thi nâng ngạch thanh tra viên chính lên thanh tra viên cao cấp (theo mẫu kèm theo);

3.2.2. Bản khai lý lịch cán bộ, công chức (theo mẫu kèm theo);

3.2.3. Phiếu thanh tra viên;

3.2.4. Bản đánh giá, nhận xét của thủ trưởng quản lý, sử dụng công chức.

3.2.5. Các văn bằng, chứng chỉ Phôtôcóppy (có xác nhận của cơ quan quản lý, sử dụng công chức hoặc công chứng);

3.2.6. Văn bản cử công chức dự thi nâng ngạch thanh tra viên chính lên thanh tra viên cao cấp của Bộ, ngành, địa phương. Trong công văn nêu rõ quá trình diễn biến lương trong thời gian 5 năm gần đây; đồng thời có gửi kèm 01 quyết định nâng lương gần nhất.

Hồ sơ dự thi của mỗi người được bỏ vào một bì đựng riêng (theo đúng kích thước 240 x 350 cm của bì hồ sơ công chức) kèm theo 02 ảnh cỡ 4 x 6.

II. VỀ NỘI DUNG THI VÀ HÌNH THỨC THI:

1. Nội dung thi:

1.1. Thi quản lý Hành chính Nhà nước.

1.2. Thi chuyên ngành thanh tra.

1.3. Thi tin học.

1.4. Thi ngoại ngữ ở trình độ C một trong 5 thứ tiếng (Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc).

1.5. Xây dựng đề án thuộc lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

2. Hình thức thi:

Công chức dự thi nâng ngạch thanh tra viên chính lên thanh tra viên cao cấp phải tham dự các phần thi: thi viết về quản lý hành chính Nhà nước, nghiệp vụ thanh tra, Ngoại ngữ; riêng tin học thi trắc nghiệm hoặc thực hành trên máy; Đề án về thanh tra được bảo vệ trước Hội đồng chấm đề án.

Thanh tra Chính phủ và Bộ Nội vụ có tài liệu hướng dẫn học bồi dưỡng quản lý hành chính Nhà nước ngạch chuyên viên cao cấp và nghiệp vụ thanh tra.

III. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC KỲ THI:

1. Cơ quan quản lý và sử dụng công chức cử người đi dự thi phải chịu trách nhiệm về lý lịch, phẩm chất đạo đức, văn bằng, chứng chỉ, tuổi đời, mức lương, thời gian giữ ngạch của người dự thi.

- Công chức nộp hồ sơ dự thi phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hồ sơ của mình.

- Kỳ thi nâng ngạch thanh tra viên chính lên thanh tra viên cao cấp năm 2004 được tổ chức ngay sau khi học viên kết thúc chương trình học quản lý hành chính nhà nước trình độ chuyên viên cao cấp.

2. Địa điểm thi: Được tổ chức tại Hà Nội.

3. Các tài liệu phục vụ cho kỳ thi thí sinh tự mua…

4. Về phí dự thi thu 900.000, đồng/người (theo Thông tư Liên tịch số 101/2003/TTLT /BTC-BNV, ngày 29/10/2003 của Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ hướng dẫn chế độ thu và sử dụng lệ phí thi tuyển công chức và thi nâng ngạch cán bộ, công chức). Ngoài ra thí sinh còn phải nộp lệ phí học bồi dưỡng quản lý Hành chính Nhà nước ngạch chuyên viên cao cấp và tiền tài liệu phục vụ học tập.

Phí dự thi nộp cho Phòng Tài vụ, Văn phòng Thanh tra Chính phủ.

Đề nghị các Bộ, ngành, địa phương hỗ trợ lệ phí thi trong kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức.

Để tổ chức kỳ thi nâng ngạch thanh tra viên chính lên thanh tra viên cao cấp năm 2004 đạt kết quả, đề nghị các Bộ, ngành, địa phương căn cứ vào chỉ tiêu phân bổ, khẩn trương thành lập Hội đồng sơ tuyển và cử công chức đi học và dự thi nâng ngạch thanh tra viên chính lên thanh tra viên cao cấp đúng đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định và thông báo nội dung công văn này cho từng người được cử dự thi để nghiên cứu trước. Sau khi tổ chức sơ tuyển công chức dự thi theo quy định, chậm nhất là ngày 15/12/2004 các Bộ, ngành, địa phương phải gửi công văn đề nghị và hồ sơ công chức dự thi về Thanh tra Chính phủ.

Quá trình tổ chức thực hiện nếu có gì vướng mắc, đề nghị các Bộ, ngành, địa phương phản ánh về Thanh tra Chính phủ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) nghiên cứu giải quyết.

TỔNG THANH TRA
Quách Lê Thanh