BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1525/TCT-TS
V/v: Nộp tiền thuê đất của Công ty XD Bắc Thái

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2007

Kính gửi: Cục Thuế Tỉnh Thái Nguyên

Trả lời công văn số 299/CT-THDT ngày 30/3/2007 của Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên về việc miễn giảm tiền thuê đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo Thông tư số 35/2001/TT-BTC ngày 25/5/2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc nộp tiền thuê đất, góp vốn liên doanh bằng giá trị quyền sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước và Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước (có hiệu lực thi hành từ ngày 11/12/2005) thì không có quy định miễn, giảm tiền thuê đất (hay thuộc đối tượng không phải nộp tiền thuê đất) đối với diện tích đất thuê để xây dựng kho chứa xăng, dầu dự trữ cho nhà nước.

Tại Điều 27 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP nêu trên quy định: “Những quy định trước đây về đơn giá thuê đất, thu tiền thuê đất trái với quy định tại Nghị định này đều bãi bỏ.” và Nghị định này áp dụng cho việc tính, thu tiền thuê đất từ năm 2006.

Căn cứ quy định trên, việc thu tiền thuê đất đối với Công ty xăng dầu Bắc Thái thực hiện như sau: năm 2006 thực hiện theo quy định tại Nghị định số 142/2005/NĐ-CP và Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 142/2005/NĐ-CP .

Từ năm 2005 trở về trước, việc thu tiền thuê đất đối với Công ty xăng dầu Bắc Thái được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 35/2001/TT-BTC tính từ thời điểm Thông tư này có hiệu lực thi hành.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên biết và thực hiện.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, TS

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương