BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1533/TCHQ-GSQL
V/v trả lời Đơn phản ánh

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2008

Kính gửi: Ông Nguyễn Hữu Phách
(Địa chỉ: Khu 3, phường Ngọc Châu, thành phố Hải Dương)

Trả lời Đơn phản ánh đề ngày 19/02/2008 của Ông Nguyễn HữuPhách về việc nhận lô hàng quà biếu của con trai gửi từ Nhật Bản gửi qua dịchvụ chuyển phát nhanh EMS, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Công ty cổ phần chuyển phát nhanh Bưu điện thay mặt Ông trựctiếp làm thủ tục nhập khẩu lô hàng quà biếu nêu trên là đúng quy định hiện hànhcủa pháp luật.

Theo quy định tại điểm 1.1.4, mục II, phần D Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuấtkhẩu, thuế nhập khẩu, quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thì lôhàng quà biếu của con trai gửi từ Nhật Bản để biếu Ông thuộc đối tượng xét miễnthuế. Theo đó, một trong những giấy tờ thuộc hồ sơ xét miễn thuế đối với hàngquà biếu nhập khẩu là Ông phải có Đơn yêu cầu xét miễn thuế đối với số hàng màcon trai Ông gửi biếu (chỉ yêu cầu có 01 Đơn) để cơ quan Hải quan có cơ sở raQuyết định miễn thuế theo quy định hiện hành.

Tổng cục Hải quan không quy định người nhận hàng quà biếuphải có Đơn xin nhận hàng gửi Chi cục Hải quan (nơi làm thủ tục nhận hàng) cónội dung "Tôi viết đơn này kính mong lãnh đạo Chi cục Hải quan tạo điềukiện cho tôi được nhận hàng" và Ông đã không viết là đúng. Tổng cục Hảiquan sẽ làm việc trực tiếp với Công ty cổ phần chuyển phát nhanh Bưu điện vềviệc này.

Tổng cục Hải quan trân trọng sự hợp tác của Ông./.

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁM SÁT QUẢN LÝ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Trịnh Đình Kính