ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 1534 /SNV-SN
Về việc đề nghị hướng dẫn thực hiện chính sách đối với Ban đại diện Hội Người cao tuổi.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 11 năm 2007

Kính gửi:

- Ban đại diện Hội Người cao tuổi thành phố;
- Ủy ban nhân dân các quận - huyện.

Sở Nội vụ nhận được công văn số 98/NCTngày 25 tháng 10 năm 2007 của Ban đại diện Hội Người cao tuổi thành phố về việcđề nghị hướng dẫn thực hiện chính sách đối với Ban đại diện Hội Người cao tuổitheo chỉ đạo tại công văn số 3557/UBND-VX ngày 13 tháng 06 năm 2007 của Ủy bannhân dân thành phố.

Sau khi trao đổi thống nhất với SởTài chính, Sở Nội vụ có ý kiến như sau:

Tại công văn số 3557/UBND-VX ngày13 tháng 06 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về giải quyết một số chínhsách đối với Ban đại diện Hội Người cao tuổi thành phố và quận - huyện đã quyđịnh chi tiết về số lượng nhân sự, mức phụ cấp các chức danh chuyên trách củaBan đại diện Người cao tuổi thành phố, quận-huyện (gồm các trường hợp đã nghỉhưu, còn trong tuổi lao động hoặc kiêm nhiệm). Do đó, đề nghị Ban đại diện HộiNgười cao tuổi thành phố và Ủy ban nhân dân các quận - huyện căn cứ nội dungcông văn số 3557/UBND-VX ngày 13 tháng 06 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thànhphố để thực hiện theo quy định.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực MTTQ TP;
- Ban Tổ chức Thành ủy;
- Sở Tài chính;
- Văn Phòng HĐND và UBND TP;
- Lưu: VT, PSN.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Thanh