BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1538/TCT-CS
V/v: thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2008

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đồng Nai

Trả lời công văn số 162/CT .KT2 ngày 21/1/2008 của Cục Thuếtỉnh Đồng Nai về thuế suất thuế GTGT mặt hàng thùng phuy, Tổng cục Thuế có ýkiến như sau:

Căn cứ quy định tại Biểu thuế suất thuế GTGT ban hành kèmtheo Thông tư số 62/2004/TT-BTC ngày 24/6/2004 của Bộ Tài chính;

Căn cứ hướng dẫn tại điểm 3.13 mục II phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính quy định mức thuế suất 10% đốivới hàng hoá: “Sản phẩm gốm, sứ, thủy tinh, cao su, nhựa”:

- Mặt hàng thùng phuy làm bằng thép dùng để chứa mọi vậtliệu (trừ ga nén, ga lỏng) tuỳ theo dung tích thuộc nhóm 7309; 7310 áp dụngthuế suất thuế GTGT 5%.

Riêng loại thùng phuy dùng cho gia đình thuộc nhóm 7309 ápdụng thuế suất thuế GTGT 10%.

- Thùng phuy bằng nhựa áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%.

Cục Thuế tỉnh Đồng Nai căn cứ phân loại nêu trên để hướngdẫn doanh nghiệp áp dụng cụ thể đúng quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Đồng Nai được biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;- Vụ Pháp chế;- Ban HT, PC, TTTĐ; - Lưu: VT, CS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNGPHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGPhạm Duy Khương