BỘ XÂY DỰNG
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 155/BXD-KHCN
V/v: Kiểm tra tình hình xử lý ô nhiễm môi trường đối với bãi rác thị xã Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2007

Kính gửi:

- Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang
- Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang
- Công ty QL và PT Công trình Đô thị tỉnh Tuyên Quang

Ngày 26/10/2007,đoàn công tác của Bộ Xây dựng đã tiến hành kiểm tra tình hình xử lý triệt để ônhiễm môi trường đối với bãi rác thị xã Tuyên Quang có tên trong danh sáchQuyết định số 64/2003/QĐ-TTg ngày 22/04/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc xửlý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Tham dự cuộc họp cóđại diện các cơ quan, đơn vị: Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang; Sở Tài nguyên vàMôi trường tỉnh Tuyên Quang; Công ty Quản lý và Phát triển Công trình Đô thịTuyên Quang; Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng.

Sau khi ngheđại diện các cơ quan, đơn vị có liên quan của tỉnh Tuyên Quang báo cáo tìnhhình thực hiện khắc phục, xử lý ô nhiễm, cải tạo điều kiện vệ sinh môi trườngbãi rác cũ của thị xã Tuyên Quang có tên trong danh sách Quyết định64/2003/QĐ-TTg hiện trạng hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn,đoàn đã tiến hành kiểm tra thực địa tại bãi rác thị xã Tuyên Quang. Qua thực tếkiểm tra thực địa tại bãi rác và hồ sơ báo cáo cho thấy:

1. Bãi rác thị xãTuyên Quang (bãi rác Nông Tiến) được đưa vào sử dụng từ năm 1996. Hiện nay bãirác vẫn tiếp tục hoạt động và hàng ngày tiếp nhận khoảng 60 tấn rác thải củathị xã Tuyên Quang. Đây là bãi rác được chôn lấp tự nhiên, không đáp ứng cáctiêu chuẩn kỹ thuật của bãi chôn lấp chất thải rắn hợp vệ sinh. Qua hơn 10 nămsử dụng, hiện lượng rác thải chứa trong bãi khoảng 300.000 tấn. Vị trí bãi rácnằm trong vùng có địa hình castơ nên dễ xảy ra hiện tượng thẩm thấu nước rỉ rácvào nguồn nước khu vực xung quanh.

2. Theo nội dungQuyết định 64/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, thời gian hoàn thành xử lýtriệt để ô nhiễm đối với bãi rác thị xã Tuyên Quang là cuối năm 2007. Tuy nhiênđến thời điểm cuối tháng 10/2007, các biện pháp xử lý ô nhiễm đối với bãi rácthị xã Tuyên Quang cơ bản chưa được thực hiện, việc chôn lấp rác vẫn thực hiệntheo quy trình cũ, chưa có các biện pháp xử lý triệt để ô nhiễm để đảm bảo theoquy trình chôn lấp hợp vệ sinh.

3. Để hạn chế, khắcphục hiện trạng ô nhiễm môi trường của bãi rác thị xã Tuyên Quang, Bộ Xây dựngđề nghị các cơ quan chức năng của tỉnh Tuyên Quang thực hiện một số nội dungsau:

- Nghiên cứu làmkè ngăn cách bãi rác với khu vực xung quanh. Xây dựng hệ thống thu nước mưa đểgiảm thiểu lượng nước mưa chảy tràn trên bề mặt bãi rác. Nghiên cứu xây dựng hệthống thu gom nước rỉ rác và hạn chế việc thẩm thấu nước rỉ rác ra khu vực xungquanh.

- Tiến hành việcsan gạt, lấp đất, phun thuốc diệt ruồi và các chế phẩm sinh học để hạn chế ônhiễm của bãi rác theo đúng quy trình sau khi đổ rác.

- Định kỳ tiến hànhviệc quan trắc, đánh giá hiện trạng môi trường bãi rác và khu vực xung quanhbãi rác, đặc biệt là theo dõi, đánh giá tác động của bãi rác đối với khu dân cưvà nguồn nước.

- Cắm mốc, biểnbáo theo quy định tại khu vực bãi rác.

- Nghiên cứu thựchiện việc phân loại rác tại nguồn để tăng lượng rác được tái chế, tái sử dụng,hạn chế lượng rác phải chôn lấp.

- Sau khi đã thựchiện áp dụng các giải pháp xử lý môi trường, tổ chức quan trắc các thông số môitrường và đánh giá đủ điều kiện thì tiến hành các thủ tục chứng nhận việc hoànthành xử lý ô nhiễm cho bãi rác theo quy định tại Quyết định số 10/2006/QĐ-BTNMTngày 21/8/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành quyđịnh chứng nhận cơ sở gây ô nhiễm môi trường đã hoàn thành xử lý triệt để theoQuyết định số 64/2003/QĐ-TTg

- Viện Khoa họcCông nghệ Xây dựng - Bộ Xây dựng sẽ phối hợp, hỗ trợ xây dựng, lập phương án xửlý, khắc phục ô nhiễm, cải thiện điều kiện môi trường bãi rác thị xã TuyênQuang.

Bộ Xây dựng thôngbáo để các cơ quan có liên quan của tỉnh Tuyên Quang, Viện Khoa học Công nghệXây dựng biết và phối hợp, triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Thứ trưởng Nguyễn Văn Liên (để báo cáo).
- VP 64 - Bộ TNMT
- UBND tỉnh Tuyên Quang
- Viện KHCNXD.
- Lưu VP, Vụ KHCN.

T.L.BỘ TRƯỞNG
KT.VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
PHÓ VỤ TRƯỞNG - TRƯỞNG ĐOÀN CÔNG TÁC
Nguyễn Thế Hùng