BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1550/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục xuất khẩu than

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2008

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh

Trả lời công văn số 297/HQQN-NV ngày 18/03/2008 của Cục vềviệc đề nghị chấp thuận làm thủ tục cho các lô hàng than xuất khẩu của Tập đoànCông nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Than chỉ được xuất khẩu theo hướng dẫn tại Thông tư số 05/2007/TT-BCT ngày 22/10/2007 của Bộ Công Thương;

- Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam xin tiếptục được xuất khẩu than trong khi chờ xin giấy phép khai thác, chế biến than vàđề xuất của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh tại công văn số 297/HQQN-NV dẫn trênkhông thuộc thẩm quyền của Tổng cục Hải quan.

Đề nghị Cục Hải quan Quảng Ninh căn cứ Thông tư số05/2007/TT-BCT nêu trên và hồ sơ lô hàng của Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoángsản Việt Nam để giải quyết theo thẩm quyền, nếu than của Tập đoàn không đủ điềukiện làm thủ tục hải quan và xuất khẩu thì có công văn trả lời Tập đoàn biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc