BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Số: 1553/TCT-DNNN
V/v: Khấu trừ thuế GTGT quá hạn

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2007

Kính gửi:

- Cục thuế tỉnh Cà Mau
- Công ty CP chế biến thủy sản và XNK Cà Mau
- Bưu điện tỉnh Cà Mau

Trả lời công văn số 76/CT-QLDN1 ngày16/1/2007 của Cục Thuế tỉnh Cà Mau về việc khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng(GTGT) đối với hóa đơn quá thời hạn 3 tháng của Công ty CP chế biến thủy sản vàXNK Cà Mau và Bưu điện tỉnh Cà Mau. Về việc này, Tổng cục thuế có ý kiến nhưsau:

Để có đủ căn cứ xem xét giải quyết việckhấu trừ thuế đầu vào đối với hóa đơn GTGT kê khai trễ hạn của Công ty CP chếbiến thủy sản và XNK Cà Mau và Bưu điện tỉnh Cà Mau trong trường hợp xác địnhchậm kê khai do nguyên nhân khách quan và bên cung cấp hàng hóa, dịch vụ choCông ty CP chế biến thủy sản và XNK Cà Mau và Bưu điện tỉnh Cà Mau đã kê khai,nộp thuế GTGT đầu ra theo quy định. Đề nghị Cục Thuế tỉnh Cà Mau kiểm tra, xácnhận đối với hóa đơn, chứng từ liên quan đến hóa đơn GTGT đầu vào trễ hạn của 2đơn vị nêu trên để lập hồ sơ theo hướng dẫn tại công văn số 340/BTC-TCT ngày10/1/2006 của Bộ Tài chính và gửi về Tồng cục Thuế để xem xét giải quyết.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnhCà Mau biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT, DNNN (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ THUẾ DNNN
PHÓ TRƯỞNG BAN
Nguyễn Trọng Hiệp