BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1559/TCT-PCCS
V/v: Chính sách thuế

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2007

Kính gửi: Cục Thuế Thành Phố Hải Phòng

Trả lời công văn số 338/CT-TT &HT ngày 07/3/2007 của Cục Thuế Tp. Hải Phòng về việc thực hiện chính sách thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Tiết b Điểm 3.1 Mục III phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN có hướng dẫn: Đối với cơ sở kinh doanh khác (không phải doanh nghiệp Nhà nước), chi phí tiền lương phải trả cho người lao động căn cứ vào hợp đồng lao động hoặc thoả ước lao động tập thể được tính vào chi phí hợp lý liên quan đến thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế của cơ sở kinh doanh.

Tại Điểm 1.3 Mục I Thông tư số 81/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 147/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao có hướng dẫn: Đối tượng nộp thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao bao gồm người nước ngoài làm việc tại Việt Nam trong các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế, văn hoá, xã hội, các văn phòng đại diện, các chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam; các cá nhân hành nghề độc lập tại Việt Nam.

Căn cứ theo các hướng dẫn trên, trường hợp Công ty TNHH Hoàng Huy ký Hợp đồng lao động với người nước ngoài làm việc tại Công ty theo mức thoả thuận tại Thoả ước lao động tập thể, có đầy đủ Bảng chấm công và chứng từ thanh toán tiền lương đối với từng người lao động thì khoản tiền lương trả cho người lao động nước ngoài được tính vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN của Công ty.

Đồng thời khoản thu nhập từ tiền lương của người lao động nước ngoài phải tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao (nếu có).

Trường hợp Công ty chưa xuất trình được Giấy phép lao động, Phiếu lý lịch tư pháp của người lao động nước ngoài thì đề nghị Cục thuế báo cáo cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế thành phố Hải Phòng được biết và thực hiện.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS .

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương