BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

-------

Số: 1563/LĐTBXH-LĐTL
V/v: vận dụng xếp lương, phụ cấp lương theo Tổng công ty

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2008

Kính gửi: Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam

Trả lời công văn số 958/CV-CNT-LĐTL ngày 6 tháng 5 năm 2008của Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam về việc đề nghị Liên Bộ Lao động –Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính cho phép xếp lương, phụ cấp lương theohạng Tổng Công ty đối với Viện Khoa học công nghệ tàu thủy.

Căn cứ quy định tại Thông tư số 19/2007/TT-BLĐTBXH ngày 04tháng 10 năm 2007 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghịđịnh số 141/2007/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2007 của Chính phủ quy định chế độtiền lương đối với công ty mẹ do Nhà nước làm chủ sở hữu và các công ty controng Tập đoàn kinh tế; báo cáo quyết toán tài chính năm 2007 và kế hoạch sảnxuất, kinh doanh năm 2008, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thấy Viện Khoahọc công nghệ tàu thủy chưa đủ điều kiện xếp lương và phụ cấp lương theo Tổngcông ty.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời Tập đoàn Côngnghiệp tàu thủy Việt Nam biết./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VP, Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG

Phạm Minh Huân