BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1564/LĐTBXH-TL
V/v: chế độ đối với người lao động

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2007

Kính gửi: Tổng công ty vận tải Hà Nội

Trả lời công văn số 1214/TCT-TCKT ngày 04/05/2007 của Tổng công ty Vận tải Hà Nội về việc ghi lại trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1/ Theo quy định tại Nghị định số 94/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ điều chỉnh mức lương tối thiểu chung thì từ ngày 01 tháng 10 năm 2006 mức lương tối thiểu chung áp dụng đối với các doanh nghiệp (trừ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam) là 450.000 đồng/tháng.

Theo quy định trên, Tổng công ty Vận tải Hà Nội được áp dụng mức lương tối thiểu chung 450.000 đồng/tháng để tính các chế độ được hưởng đối với người lao động và làm cơ sở xây dựng đơn giá tiền lương.

2/ Theo quy định tại Nghị định số 94/2006/NĐ-CP nêu trên và Nghị định số 206/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ quy định quản lý lao động, tiền lương và thu nhập trong các công ty nhà nước thì các doanh nghiệp nhà nước khi bảo đảm các điều kiện quy định tại Điều 4 Nghị định số 206/2004/NĐ-CP nêu trên được áp dụng hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương tối thiểu không quá 1.34 lần so với mức lương tối thiểu chung để tính đơn giá tiền lương.

Như vậy, việc Tổng công ty Vận tải Hà Nội đề nghị được áp dụng hệ số điều chỉnh tăng lương đối với lao động thực hiện công việc vận tải hành khách bằng xe buýt công cộng năm 2007 là hợp lý và trong phạm vi nhà nước cho phép.

Đề nghị Tổng công ty Vận tải Hà Nội báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội xem xét, cho phép tổng công ty được thực hiện mức lương tối thiểu chung và hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương tối thiểu để làm cơ sở tính đơn giá tiền lương nhằm bảo đảm quyền lợi đối với người lao động.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND Thành phố Hà Nội;
- Sở Tài chính Hà Nội;
- Sở LĐTBXH TP. Hà Nội;
- Sở Giao thông công chính Hà Nội;
- Lưu: VP, vụ TLTC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG - TIỀN CÔNG

Phạm Minh Huân