BỘ TÀI CHÍNH
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 15679/BTC-QLCS
V/v: Trả lời đơn thư công dân

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2007

Kính gửi: WebsiteChính phủ

Bộ Tàichính (Cục Quản lý công sản) nhận được Công văn số 4133/BTNMT-ĐĐ ngày23/10/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc chuyển công văn số 808/WEBCP-BĐĐN ngày 11/10/2007 của Website Chính phủ đề nghị trả lời đơn thưcủa Công dân Nguyễn Thanh Hà, hỏi: "Gia đình tôi có 05 nhân khẩu, gồm: 1bà mẹ Việt Nam Anh hùng, 2 vợ chồng và 2 đứa con. Vợ tôi là con liệt sỹ, làcháu đích tôn của bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Tronghộ khẩu gia đình, tôi là đại diện chủ hộ, nay tôi xin cấp đất để xây dựng nhà ởcó được hưởng chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất khi cấp Giấy chứng nhậnquyền sử dụng đất ở hay không? Nếu có thì thủ tục như thế nào" Bộ Tàichính (Cục Quản lý công sản) có ý kiến như sau:

Theoquy định tại khoản 2 Điều 1 Quyết định số 117/2007/QĐ-TTg ngày 5/7/2007 của Thủtướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 118/TTgngày 27/3/1996 thì:

“ 2.Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 2 Điều 2 Quyết định số 118/TTg :

Bà mẹViệt Nam Anh hùng: Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động,thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnhbinh, có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 81% trởlên; thân nhân của liệt sĩ đang hưởng tiền tuất nuôi dưỡng hàng tháng được hỗtrợ toàn bộ tiền sử dụng đất.

Thânnhân của liệt sĩ quy định tại khoản 1 Điều 14 của Pháp lệnh Ưu đãi người cócông với cách mạng; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thươngbinh loại B có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do thương tật từ 21% đến 40%;người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng; người có cônggiúp đỡ cách mạng được tặng Kỷ niệm chương "Tổ quốc ghi công" hoặcBằng "Có công với nước", người có công giúp đỡ cách mạng trong giađình được tặng Kỷ niệm chương "Tổ quốc ghi công" hoặc Bằng "Cócông với nước " được hỗ trợ 70% tiền sử dụng đất.

Theoquy định tại khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 6 Điều 2 Quyết định số 118/TTgngày 27/2/1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với cáchmạng cải thiện nhà ở thì:

“Điều2.

2.Điều kiện và mức hỗ trợ.

a)Người có công với Cách mạng có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt không thể tạo lậpđược nhà ở mà chưa được thuê nhà của Nhà nước hoặc bị mất nhà do thiên tai, hoảhoạn... thì tuỳ theo điều kiện của địa phương, hoàn cảnh và công lao của từngngười được xét tặng “nhà tình nghĩa”, được giao đất làm nhà ở; hoặc được muanhà trả góp.

c)Người có công với Cách mạng nếu mua nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước thì: Được hỗtrợ toàn bộ tiền sử dụng đất đối với nhà ở nhiều tầng, nhiều hộ ở; được hỗ trợtoàn bộ hoặc một phần tiền sử dụng đất đối với nhà ở một tầng và nhà ở nhiềutầng có một hộ ở; theo các mức cụ thể như sau:

Ngườihoạt động Cách mạng trước Cách mạng tháng 8 năm 1945; Anh hùng lực lượng vũtrang nhân dân, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lao động, thương binh, bệnhbinh, người hưởng chính sách như thương binh bị mất sức lao động từ 81% trởlên; thân nhân của liệt sĩ đang hưởng tiền tuất nuôi dưỡng hàng tháng được hỗ trợtoàn tiền sử dụng đất.

Thânnhân của liệt sĩ, người có công giúp đỡ Cách mạng đang hưởng trợ cấp hàngtháng, thương binh và hưởng chính sách như thương binh bị mất sức lao động từ21% đến 40% được hỗ trợ 70% tiền sử dụng đất.

3. Cácmức hỗ trợ tiền sử dụng đất nêu tại Khoản c Điểm 2 Điều 2 Quyết định này cũngđược áp dụng đối với các trường hợp được hỗ trợ bằng hình thức giao đất làm nhàở.

4.Việc hỗ trợ tiền sử dụng đất đối với người có công với Cách mạng chỉ xét mộtlần cho một hộ gia đình và mức hỗ trợ tiền sử dụng đất được tính theo diện tíchđất thực tế được giao nhưng tối đa không vượt quá định mức đất ở cho một hộ doUBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định.

6.Trong một hộ gia đình có nhiều thành viên thuộc diện được ưu đãi về nhà ở, nếuđược xét hỗ trợ cải thiện nhà ở thì được cộng chế độ ưu đãi của từng ngườithành chế độ ưu đãi của cả hộ, nhưng mức hỗ trợ tối đa không vượt quá mức ưuđãi cao nhất quy định tại Quyết định này."

Theoquy định tại Điều 108, Điều 109 Bộ Luật Dân sự năm 2005 thì:

"Điều108. Tài sản chung của hộ gia đình: Tài sản chungcủa hộ gia đình gồm quyền sử dụng đất, quyền sử dụng rừng, rừng trồng của hộgia đình, tài sản do các thành viên đóng góp, cùng nhau tạo lập nên hoặc đượctặng cho chung, được thừa kế chung và các tài sản khác mà các thành viên thoảthuận là tài sản chung của hộ.

Điều109. Chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung của hộ gia đình

1. Cácthành viên của hộ gia đình chiếm hữu và sử dụng tài sản chung của hộ theophương thúc thoả thuận.

2.Việc định đoạt tài sản là tư liêu sản xuất, tài sản chung có giá trị lớn của hộgia đình phải được các thành viên từ đủ mười lăm tuổi trở lên đồng ý; đối vớicác loại tài sản chung khác phải được đa số thành viên từ đủ mười lăm tuổi trởlên đồng ý”

Căn cứquy định trên, hộ gia đình do ông Nguyễn Thanh Hà là chủ hộ của 05 nhân khẩunếu có cùng hộ khẩu và trong đó có 1 người là Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và 1người (vợ của chủ hộ) là con liệt sỹ và là cháu đích tôn của Bà mẹ Việt Nam Anhhùng thì chế độ miễn giảm tiền sử dụng đất được áp dụng như sau:

- Bàcủa vợ ông Hà là Bà mẹ Việt Nam Anh hùng: được miễn tiền sử dụng đất.

- Vợông Hà là thân nhân liệt sỹ (bố là liệt sỹ): được giảm 70% tiền sử dụng đất.

Do đó,trường hợp hộ gia đình ông Nguyễn Thanh Hà xin cấp đất để xây dựng nhà ở, nếuđược sự đồng ý của các thành viên từ đủ 15 tuổi trở lên về quyền sử dụng đất làtài sản chung của hộ gia đình theo Điều 108, Điều 109 Bộ Luật dân sự thì đượcmiễn tiền sử dụng đất khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở đối với diệntích trong hạn mức giao đất ở. Việc hỗ trợ này chỉ được thực hiên 1 lần cho 1hộ gia đình.

Trìnhtự, thủ tục xin miễn tiền sử dụng đất thực hiện theo quy định tại Chương IVNghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 của Chính phủ và hướng dẫn tại mụcII phần D Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 7/12/2004 của Chính phủ và Thông tưLiên tịch số 30/2005/TT /BTC- BTNMT ngày 18/4/2005 của Bộ Tài chính và Bộ Tàinguyên và Môi trường về hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đấtthực hiện nghĩa vụ tài chính.

Tuynhiên, việc quy định đối tượng người có công với cách mạng được cải thiện nhàở, mức hỗ trợ cụ thể cho các đối tượng này được quy định tại Quyết định số118/TTg ngày 27/2/1996; Quyết định số 117/2007/QĐ-TTg ngày 05/7/2007 của Thủtướng Chính phủ do Bộ Xây dựng chủ trì trình Thủ tướng Chính phủ ban hành. Dovậy, việc hướng dẫn và trả lời cụ thể thuộc trách nhiệm của Bộ Xây dựng.

Nơi nhận:
- Như trên
- Bộ TNMT (Vụ đất đai);
- Bộ XD (Cục Quản lý nhà)
- Lãnh đạo Bộ (để b/c)
- Lưu VT, QLCS.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ CÔNG SẢN
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Ngọc Khoa