BỘ TÀI CHÍNH
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 15716/BTC-QLCS
V/v đấu thầu các dự án đô thị, đấu giá quyền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2007

Kínhgửi: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc

Trả lời Công văn số 170/BC-TNMTngày 22/10/2007 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị hướngdẫn việc đấu thầu các dự án, đấu giá quyền sử dụng đất, Bộ Tài chính có ý kiếnvề một số nội dung có liên quan như sau:

1. Về nộp tiền sử dụng đất khitrúng đấu giá đất:

Việc nộp tiền sử dụng đất theotiến độ giao đất chỉ thực hiện đối với trường hợp được giao đất để thực hiện dựán đầu tư theo quy định tại khoản 4 Điều 5 Nghị địnhsố 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006của Chính phủ và đã được hướng dẫn tại khoản 3 Thông tư số 70/2006/TT-BTC ngày2/8/2006 của Bộ Tài chính. Đối với trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất, khôngcó quy định về nộp tiền sử dụng đất theo tiến độ của dự án mà thực hiện theoquy định tại khoản 1 Điều 13 Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất kèm theo Quyếtđịnh số 216/QĐ-TTg ngày 31/8/2005 của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể:

"1. Căn cứ và quyết địnhphê duyệt kết quả đấu giá của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và giấy xác nhậnđã nộp đủ tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất của người trúng đấu giá, cơ quantài nguyên và môi trường trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định giaođất theo quy định của pháp luật đất đai hiện hành".

2. Về kinh phí quảng cáo, chuẩnbị hồ sơ đấu giá; tổ chức đấu giá đất:

Về chi phí quảng cáo, chuẩn bịhồ sơ đấu giá và tổ chức đấu giá đất được sử dụng từ nguồn thu phí đấu giá theoquy định tại điểm b khoản 2 Điều 9 Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giaođất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất ban hành theo Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg ngày 31/8/2005 của Thủ tướng Chính phủ và quy định tại Mục IIThông tư số 96/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về mứcthu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá.

3. Về quy mô dự án khu đô thị vàviệc đấu thầu dự án quy định Nghị định số 02/2006/NĐ-CP ngày 05/1/2006 củaChính phủ về ban hành cơ chế khu đô thị mới; nội dung này thuộc trách nhiệmhướng dẫn của Bộ Xây dựng.

4. Về đấu giá đất, đấu thầu dựán theo Điều 58 Luật Đất đai, Điều 62 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP và khoản 5Điều 2 Nghị định số 17/2006/NĐ-CP thuộc trách nhiệm hướng dẫn của Bộ Tài nguyênvà Môi trường.

Bộ Tài chính (Cục Quản lý côngsản) trả lời để Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc được biết./.


Nơi nhận
:- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Tài nguyên và MT;
- Tổng cục Thuế;
- Vụ PC;
- Lưu: VT, QLCS.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ CÔNG SẢN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lê Ngọc Khoa