BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Số: 1573/TCT-ĐTNN
V/v: vướng mắc đối với việc nộp thuế nhà thầu

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2007

Kínhgửi: Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi

Trả lời công văn số 326/CT-QLKK ngày7/3/2007 của Cục thuế về việc hạch toán khoản thuế Nhà thầu nước ngoài của Nhàthầu Technip (TPC). Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ qui định tại Quyết định số 24/2006/QĐ-BTCngày 6/4/2006 của Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ kế toán Ngân sách Nhànước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước và hướng dẫn tại điểm 1, mục V,Thông tư số 10/2006/TT-BTC ngày 14/2/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hànhQuyết định số 75/1998/QĐ-TTg ngày 4/4/1998 của Thủ tướng Chính phủ qui định vềmã số đối tượng nộp thuế thì:

1. Chứng từ nộp tiền do Ban Quản lýnộp hộ nhà thầu TPC phải ghi rõ nộp hộ nhà thầu TPC và mã số thuế của Nhà thầu TPC,không ghi “mã số thuế nộp hộ” của Ban quản lý.

Trường hợp Giấy nộp tiền vào Ngân sáchbằng chuyển khoản do Ban quản lý nộp hộ thuế nhà thầu TPC đã ghi mã số thuế nộphộ, chưa ghi mã số thuế của Nhà thầu thì Cục thuế hướng dẫn Ban Quản lý dự ánlàm việc cụ thể với Kho bạc Nhà nước để điều chỉnh lại cho phù hợp.

2. Sau hai ngày kể từ khi nhận đượctờ khai do nhà thầu TPC gửi, Ban quản lý có trách nhiệm nộp tiền thuế vào Ngân sáchNhà nước và không bị phạt nộp chậm số thuế TNDN do nộp thay nhà thầu TPC.

3. Đối với việc trích tiền thù lao:Do nhà thầu TPC trực tiếp thực hiện kê khai, tính thuế TNDN thuộc nghĩa vụ củanhà thầu, nhà thầu TPC tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của việc tính thuếTNDN, Ban quản lý chỉ thực hiện việc nộp tiền thuế vào Ngân sách Nhà nước cho nhàthầu TPC. Do đó Ban Quản lý không được khấu trừ khoản thù lao theo quy định tạiThông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/1/2005 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnhQuảng Ngãi biết và hướng dẫn Ban quản lý Nhà nước máy Lọc dầu Dung Quất thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT, ĐTNN (4b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến