BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1581/TCT-PCCS
V/v: Thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2007

Kính gửi: Công Ty Hà Nội Ching Hai

Trả lời công văn số 16/HNCH ngày 30/3/2007 của Công ty Hà Nội Ching Hai, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Biểu thuế suất thuế GTGT theo Danh mục Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 62/2004/TT-BTC ngày 24 tháng 6 năm 2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế suất thuế GTGT theo Danh mục biểu thuế nhập khẩu ưu đãi thì mặt hàng rotor và stator của quạt điện (mã hàng 8414 90 19) áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty được biết và thực hiện.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế Bắc Ninh
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS .

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương