BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 15861/BTC-TCT
V/v: chính sách thuế đối với phí tái bảo hiểm ra nước ngoài

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2008

Kính gửi: Cụcthuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày29/9/2008, Bộ Tài chính đã có công văn số 11540/BTC-TCT về việc chính sách thuếđối với phí tái bảo hiểm ra nước ngoài.

Tạicông văn số 11540/BTC-TCT nêu trên đã hướng dẫn cụ thể: các Công ty bảo hiểmtại Việt Nam thực hiện nghiệp vụ tái bảo hiểm ra nước ngoài đối với các dịch vụbảo hiểm cho tổ chức, cá nhân tại Việt Nam thì công ty nước ngoài nhận tái bảohiểm thuộc đối tượng nộp thuế theo quy định tại Thông tư số 05/2005/TT-BTC nêutrên.

Căncứ theo quy định tại Khoản 4 Điều 13 Luật Thuế TNDN số 09/2003/QH11 được Quốchội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khóa XI, kỳ họp thứ 3 thông quangày 17/6/2003, Bộ Tài chính hướng dẫn tỷ lệ % thuế TNDN áp dụng đối với phí táibảo hiểm ra nước ngoài theo quy định tại Thông tư số 05/2005/TT-BTC là 2%.

BộTài chính thông báo để Cục thuế các tỉnh, thành phố được biết và hướng dẫn đơnvị thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam;
- Vụ PC, CST, BH;
- Ban PC, HT, TTr (TCT);
- Lưu: VT, TCT (VT, CS-2b)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn