BỘ TÀI CHÍNH
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Số: 15874/BTC-ĐT
V/v thực hiện kế hoạch và thanh toán vốn đầu tư XDCB năm 2007, phân bổ kế hoạch 2008

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2007

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty 91, cơ quan trung ương các đoàn thể;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện tăng cường quản lý đầu tưvà xây dựng bằng nguồn vốn nhà nước những tháng cuối năm 2007 và triển khaiphân bổ kế hoạch 2008, Bộ Tài chính hướng dẫn một số điểm như sau:

1- Đối với vốn đầu tư XDCB thuộckế hoạch năm 2007:

- Đề nghị các Bộ, ngành và địaphương thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ và giải pháp trong Chỉ thị số 836/CT-TTgngày 02/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư và xây dựngbằng nguồn vốn nhà nước, trong đó, tập trung rà soát tình hình thực hiện kếhoạch của các dự án, phân tích nguyên nhân, làm rõ trách nhiệm và có giải phápcụ thể để đẩy mạnh tiến độ thực hiện.

- Chủ động điều hòa, điều chỉnh kếhoạch vốn của các dự án không có khả năng thực hiện cho các dự án có nhu cầubức thiết nhưng thiếu vốn, tập trung cho các dự án ODA, các dự án quan trọng vàcác dự án đã quá thời hạn quy định (nhóm B quá 4 năm, nhóm C quá 2 năm) hoànthành đưa vào sử dụng năm 2007. Văn bản điều hòa, điều chỉnh kế hoạch vốn củacác Bộ, ngành được gửi đến Bộ Tài chính chậm nhất là ngày 31/12/2007 để triểnkhai công tác thanh toán.

- Các Bộ, ngành và địa phương tậptrung chỉ đạo các chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ thủ tục và thanh toán vốn trongthời hạn của kế hoạch năm 2007, không kéo dài thời gian thực hiện và thanh toánvốn sang năm 2008. Kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2007 chỉ thanh toán cho khốilượng thực hiện được nghiệm thu đến hết ngày 31/12/2007, thời hạn thanh toánđến hết ngày 31/01/2008. Quá thời hạn trên, dự án phải bố trí vào kế hoạch vốnnăm 2008 để thanh toán.

Việc kéo dài thời gian thực hiện vàthanh toán vốn đầu tư XDCB được thực hiện theo đúng quy định tại văn bản 13107/BTC-ĐT ngày 28/9/2007 của Bộ Tài chính.

- Đối với vốn trái phiếu Chính phủ,đề nghị các Bộ, ngành và địa phương: Rà soát tình hình thực hiện, điều chỉnh kếhoạch vốn năm 2007 cho sát với khả năng giải ngân cửa từng dự án; chỉ đạo hoànchỉnh thủ tục đầu tư, xử lý vướng mắc phát sinh, đẩy mạnh tiến độ thực hiện vàgiải ngân theo kế hoạch.

2- Về triển khai kế hoạch năm2008:

Sau khi Quốc hội thông qua và Thủtướng Chính phủ giao dự toán NSNN năm 2008, đề nghị các Bộ, ngành, địa phươngtriển khai phân bổ kế hoạch vốn đầu tư chi tiết cho các dự án. Nguyên tắc phânbổ theo quy định của Nghị quyết của Quốc hội, Quyết định của Thủ tướng Chínhphủ về kế hoạch năm 2008 và quy định của chế độ quản lý đầu tư và xây dựng.Thời gian phân bổ xong trước ngày 31/12/2007 theo quy định của Luật Ngân sáchnhà nước. Quá thời hạn trên Bộ Tài chính sẽ tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chínhphủ.

Đề nghị các Bộ, ngành và địa phươngtập trung chỉ đạo các chủ đầu tư thực hiện, phối hợp thường xuyên với Bộ Tàichính để xử lý các vướng mắc trong khâu thanh toán vốn nhằm hoàn thành kế hoạchvốn đầu tư XDCB năm 2007./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Website Chính phủ;
- Lưu: VT, Vụ ĐT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Công Nghiệp