BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 15904/BTC-CST
V/v: áp dụng thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2008

Kính gửi: CụcHải quan tỉnh Tây Ninh

BộTài chính nhận được công văn số 1358/HQTN-KTSTQ ngày 4/11/2008 của Cục Hải quantỉnh Tây Ninh về vướng mắc trong việc áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng.Về việc này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căncứ Luật thuế giá trị gia tăng; Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 củaChính phủ; Thông tư số 62/2004/TT-BTC ngày 24/6/2004, số 32/2007/TT-BTC ngày9/4/2007 của Bộ Tài chính thì: Trường hợp mức thuế GTGT theo Danh mục Biểu thuếnhập khẩu ưu đãi không phù hợp với hướng dẫn tại Thông tư 32/2007/TT-BTC nhưngmặt hàng nhập khẩu thuộc đối tượng áp dụng mức thuế suất cụ thể hoặc khôngthuộc đối tượng chịu thuế GTGT quy định tại Thông tư số 32/2007/TT-BTC thì sẽđược thực hiện theo Thông tư số 32/2007/TT-BTC.

Đềnghị Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh căn cứ quy định tại Thông tư số 32/2007/TT-BTC nêu trên để áp dụng mức thuế suất phù hợp. Trường hợp mặt hàng lá thuốc lá đãtách cọng, cọng thuốc lá, mảnh vụn thuốc lá nhập khẩu là sản phẩm mới đượcphơi, sấy khô, làm sạch, bảo quản tươi bằng hóa chất, bóc vỏ, phân loại và đónggói thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT ở khâu nhập khẩu phải chịu thuếGTGT ở khâu kinh doanh thương mại.

Trườnghợp hàng nhập khẩu được xác định không phải là sản phẩm mới qua sơ chế thôngthường, chưa chế biến ở mức độ cao hơn hoặc chế biến thành các sản phẩm khácthì phải chịu thuế GTGT với mức thuế suất tương ứng.

BộTài chính trả lời để Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh được biết và thực hiện đúng quyđịnh.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TCHQ, TCT, Vụ PC;
- Cục HQ các tỉnh, thành phố
- Lưu: VT, CST.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
Vũ Văn Trường