BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1591/TCT-PCCS
V/v: Xin ý kiến giải quyết vướng mắc về ưu đãi thuế

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2007

Kính gửi:

- Bộ Giao Thông Vận Tải
- Tổng Cục Thống Kê
- Cục Hàng Hải Việt Nam

Tổng cục Thuế nhận được công văn của một số doanh nghiệp và một số Cục thuế địa phương đề nghị hướng dẫn về việc áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với dịch vụ đại lý giao nhận vận tải đường biển và hàng không. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế thấy rằng:

Tại Khoản 10, Mục VI, Danh mục A, Ban hành hành kèm theo Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp quy định:“Dịch vụ hàng hải, hàng không, đường sắt, đường bộ và đường thuỷ nội địa” thuộc nhóm ngành nghề, lĩnh vực được hưởng ưu đãi đầu tư.

Để có đầy đủ cơ sở xem xét, giải quyết đối với kiến nghị nêu trên, đề nghị quý cơ quan cho biết dịch vụ hàng hải, hàng không, đường sắt, đường bộ và đường thuỷ nội địa là bao gồm các dịch vụ gì và dịch vụ đại lý giao nhận vận tải đường biển và hàng không có thuộc nhóm ngành nghề, lĩnh vực được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định tại Khoản 10, Mục VI, Danh mục A, Ban hành kèm theo Nghị định số 164/2003/NĐ-CP nêu trên hay không.

Ý kiến tham gia xin gửi về Tổng cục Thuế, địa chỉ: 123 Lò Đúc, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

Tổng cục Thuế mong sớm nhận được ý kiến của quý cơ quan. Xin chân thành cảm ơn.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương