VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1591/VPCP-CN
V/v chủ trương đầu tư xây dựng cảng Hòn La GĐII và Khu công nghiệp cảng biển Hòn La

Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2008

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình (văn bản số 64/UBND ngày 11 tháng 01 năm 2008), ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (vănbản số 775/BKH-KCHT &ĐT ngày 01 tháng 02 năm 2008), Giao thông vận tải (vănbản số 987/BGTVT-KHĐT ngày 21 tháng 02 năm 2008), Tài chính (văn bản số 2036/BTC-ĐT ngày 21 tháng 02 năm 2008) và Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy ViệtNam (văn bản số 136/TT-HĐQT ngày 16 tháng 01 năm 2008) về chủ trương đầu tư xâydựng cảng Hòn La giai đoạn II và Khu công nghiệp cảng biển Hòn La, Phó Thủtướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình tiếp tục hoànthành việc thực hiện nguồn vốn Trung ương hỗ trợ xây dựng cảng Hòn La giai đoạnI và Khu công nghiệp cảng Hòn La.

2. Việc xem xét chuyển quyền quản lý phần vốn ngân sách củahai dự án này chỉ được thực hiện sau khi có kết quả đánh giá tài sản đã được đầutư, theo đúng quy định của pháp luật.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnhQuảng Bình và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng,
Hoàng Trung Hải;
- Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: KTTH, ĐP, TH, Website CP;
- Lưu: VT, CN (3b). HH.19

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý