BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1592/TCT-PCCS
V/v: Chính sách thuế GTGT

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2007

Kính gửi: Cục Thuế Tp Hà Nội

Trả lời công văn số 94/2007/CV ngày 06/02/2007 của Công ty TNHH Hệ thống dây Sumi-Hanel về khấu trừ thuế GTGT đối với tiền thuê nhà cho chuyên gia nước ngoài, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm 1.2c mục III phần B và điểm 1.3 mục III phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT quy định:“Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ là thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT”; “Căn cứ để xác định số thuế đầu vào…là số thuế GTGT ghi trên hoá đơn GTGT của hàng hoá, dịch vụ mua vào…”.

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp Công ty TNHH Hệ thống dây Sumi-Hanel có các hoá đơn GTGT thuê nhà cho các chuyên gia quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thì số thuế GTGT này được khấu trừ/hoàn thuế theo quy định. Trường hợp trong hợp đồng lao động với chuyên gia nước ngoài, tiền lương đã bao gồm cả tiền thuê nhà thì các hoá đơn thuê nhà của chuyên gia không được khấu trừ/hoàn thuế. Đề nghị Cục thuế TP Hà Nội kiểm tra và xác định rõ Công ty thuộc trường hợp nào để xem xét, giải quyết.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế TP Hà Nội biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Chính sách thuế
- Vụ Pháp chế
- Công ty TNHH Hệ thống dây Sumi-Hanel
(KCN Sài Đồng B, Long Biên, Hà Nội)
- Lưu: VT, PCCS

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương