BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BÌNH VÀ XÃ HỘI

-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 1596/LĐTBXH-LĐTL
V/v tiền lương ban quản lý dự án

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2008

Kính gửi:Ban Quản lý dự án – Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thông Thái Bình

Trả lời công văn số 75/BQLDA ngày 18/3/2008 của Banquản lý dự án – Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thái Bình về việc ghitại trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Quyết định số 198/1999/QĐ-TTg ngày30 tháng 09 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ về tiền lương đối với Ban quản lýdự án đầu tư xây dựng, Thông tư số 32/1999/TT-BLĐTBXH ngày 23 tháng 12 năm 1999của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thì đối với Ban Quản lý dự án đượcthành lập theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ, nay làNghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày29/9/2006 của Chính phủ được áp dụng hệ số điều chỉnh tăng thêm so với mứclương tối thiểu chung để lập quỹ tiền lương.

Vì vậy, Ban quản lý dự án – Sở Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn Thái Bình được áp dụng hệ số điều chỉnh tăng thêm so với mức lươngtối thiểu chung tối đa không quá 1,34 lần theo quy định tại Nghị định số 94/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ để lập quỹ tiền lương nhưng khônglàm tăng chi phí quản lý.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời để Banquản lý dự án biết và thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, VụLĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
Phạm Minh Huân